पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्टम् ... ... ... ... ... ... ... प्रकरणम् प्रकरणम् अस्वामिकधनरक्षणे कालः ३० २७४ एकोऽपि धर्मवित्साक्षी ७७ २८२ द्रव्यरूपसंख्यादिकथनम् ३१ २७४ खभाववचन साक्षिणो गृ- अकथने दण्डः ३२ २७४ हीयुः ७८ २८३ प्रणष्टद्रव्यात् षड्भागग्रहणम् ३३ २७४ । साक्षिप्रश्ने ७९ २८३ चौरघातनम् ३४ २७५ साक्षिभिः सत्य वक्तव्यम् ८१ २८३ निध्यादौ षड्भागग्रहणम् रहःकृतं कर्म आत्मादि- परनिधौ अनृतकथने र्जानाति ८४ २८४ ब्राह्मणनिधिविषये ३७ २७५ ब्राह्मणादिसाक्षिप्रश्ने ८७ २८४ राज्ञा निधि प्राप्याई वि- असत्यकथने दोषः ८९ २८४ प्राय देयम् ३८ २७५ सत्यप्रशंसा ९२ २८५ चौरहतधन राज्ञा दातव्यम् ४० २७६ असत्यकथनफलम् ९३ २८५ जातिदेशधर्माविरोधेन क- पुनः सत्यकथनप्रशसा ९६ २८६ रणीयम् ४१ २७६ विषयभेदेन सत्यफलम्... ९७ २८७ राज्ञा विवादोत्थापनादि न निन्दितब्राह्मणान् शूद्रवत्पृ- कार्यम् ४३ २७६ च्छेत् १०२ २८७ अनुमानेन तत्त्वं निश्चिनु- विषयभेदेऽसत्यकथने दोषः १०३ २८७ यात् ४४ २७६ अनृतकथने प्रायश्चित्तम् १०५ २८७ सत्यादिना व्यवहारं पश्येत् ४५ २७६ त्रिपक्ष साक्ष्यकथने परा- सदाचार आचरणीयः ४६ २७७ जयः १०७ २८८ ऋणादाने ४७ २७७ साक्षिभड्ने १०८ २८८ अथ हीनाः ५३ २७८ असाक्षिविवादे शपथः १०९ २८८ अभियोक्तुर्दण्डादिः ५८ २७९ वृथाशपथे दोषः १११ २८८ धनपरिणाममिथ्याकथने ५९ २७९ / वृथाशपथप्रतिप्रसवमाह ११२ २८८ माक्षिविभावनम् ६० २७९ / विप्रादेः सत्योच्चारादिशप- अथ साक्षिणः ६१ २७९ थम् ११३ २८९ साक्ष्ये निषिद्धाः ६४ २८० | शूद्रशपथे ११४ २८९ ख्यादीनां ज्यादयः साक्षिणः ६८ २८१ / शपथे शुचिमाह ११५ २८९ वादिसाक्षिणः ६९ २८१ अथ पुनर्वादः ११७ २८९ बालादिसाक्ष्यादौ ७० २८१ / लोभादिना साक्ष्ये दण्डवि- साहसादौ न साक्षिपरीक्षा ७२ २८२ ११८ २८९ साक्षिद्वैधे ७३ २८२ . दण्डस्य हस्तादिदशस्थानानि १२४ २९० साक्षिणः सत्यकथनम् ७४ २८२ अपराधमपेक्ष्य दण्डकर- मिथ्यासाक्ष्ये दोषः ७५ २८२ णम् १२६ २९१ श्रुतसाक्षिणः ७६ २८२ / अधर्मदण्डनिन्दा १२७ २९१ ... ... ... ... शेषः ... . ...