पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः।

श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... ... ... ... ... ... ... ... ८२ २४३ वणिक्करग्रहणे... प्रकरणम् प्रकरणम् सेनापत्यादि कार्यम् ६५ २४१ सामदण्डप्रशसा १०९ २४८ दूतप्रशसा ६६ २४१ राजरक्षा ११० २४८ प्रतिराजेप्सित दूतेन जा. प्रजापीडने दोपः १११ २४९ नीयात् ६७ २४१ प्रजारक्षणे सुखम् ११३ २४९ जाङ्गलदेशाश्रयणे ग्रामतप्याधिपत्यादयः ११४ २४९ ६९ २४१ अथ दुर्गप्रकाराः ग्रामदोषनिवेदनम् ७० २४१ ११६ २४२ अस्त्रानादिपूरितं दुर्ग कु- ग्रामाधिकृतस्य वृत्तिमाह ११८ २५० यात् ग्राम्यकार्याण्यन्येन कर्त- व्यानि १२० २५० सुन्दरी भार्यामुद्हेत् ७७ २४३ -पुरोहितादयः ७८ २४३ अर्थचिन्तकः १२१ २५० यज्ञादिकरणम् ७९ २४३ तचरितं स्वयं जानीयात् १२२ २५० करग्रहणे ८० २४३ उत्कोचादिग्राहकशासनम् १२३ २५० प्रेष्यादिवृत्तिकल्पनम् अथाध्यक्षाः ८१ २४३ १२५ २५१ ब्राह्मणानां वृत्तिदानम् ... १२७ २५१ १२९ २५२ ब्राह्मणानां वृत्तिदानप्रशंसा ८३ २४४ अल्पाल्पकरग्रहणे पात्रदानफलमाह ८५ २४४ धान्यादीनां करग्रहणे १३० २५२ संग्रामे आहूतो न निव- श्रोत्रियात्करं न गृह्णीयात् १३३ २५२ तेत श्रोत्रियवृत्तिकल्पने १३४ २५२ ८७ २४४ संमुखमरणे वर्ग: शाकादिव्यवहारिणः ख- ८९ २४५ ल्पकरः कूटास्त्रादिनिषेधः ९० २४५ १३७ २५३ संग्रामेऽवध्यानाह शिल्प्यादिक कर्म कारयेत् १३८ २५३ ९१ २४५ भीतादिहनने दोषः खल्पादिप्रचुरकरग्रहणनि- ९४ २४५ संग्रामे षेधः दोषः ९५ २४६ १३९ २५३ पराङ्मखहतस्य येन यजित तद्धन तस्यैव ९६ २४६ तीक्ष्णमृदुताचरणम् १४० २५३ राज्ञः श्रेष्ठवस्तुदानम् १७ २४६ कार्यचिन्त- हस्त्यश्वादिवर्धनम् ९९ २४६ नम् ... १४१ २५३ अलब्धं लव्धुमिच्छेत् . १०१ २४७ | दस्युनिग्रहणम् . १४३ २५४ नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा १०२ २४७ प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम् १४४ २५४ नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् १०३ २४७ सभाकाल: १४५ २५४ अमात्यादिषु माया न कार्या १०४ २४७ एकान्ते गोप्यमन्त्रणम्... १४७ २५४ प्रकृतिभेदादिगोपनीयम् १०५ २४७ मन्त्रणकाले ख्याद्यपसार- अर्थादिचिन्ता १०६ २४८ णम् १४९ २५४ विजयविरोधिनो वशीकर. धर्मकामादिचिन्तनम् १५१ २५५ णम् १०७ २४८ ] दूतसंप्रेषणादयः १५३ २५५ ... ... ... ... ... अमायेन सह ... ...