पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/२१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सप्तमोऽध्यायः। श्लोकाः पृष्टम् श्लोकाः पृष्टम् ... ... ... प्रकरणम् प्रकरणम् भूमि निरीक्ष्य पर्यटेत् . ६८ २२३ दण्ड्येषु दण्डाकरणे निन्दा २० २३२ क्षुद्रजन्तुहिसाप्रायश्चित्तम् ६९ २२३ पुनर्दण्डप्रशंसा . प्राणायामप्रशसा ७० २२३ दण्डप्रणेता कीदृश इत्यत्राह २६ २३४ च्यानयोगेनात्मानं पश्येत् ७३ २२३ अधर्मदण्डे राजादीना दोषः २८ २३४ ब्रह्मसाक्षात्कारेषु मुक्तिः ७४ २२४ मूर्खादीना न दण्डप्रणय- मोक्षसाधककर्माणि ७५ २२४ नम् .. ३० २३४ देहखरूपमाह ७६ २२४ | सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- देहत्यागे दृष्टान्तमाह ७८ २२५ नम् ... ३१ २३४ प्रियाप्रियेषु पुण्यपापत्यागः ७९ २२५ शत्रुमित्रविप्रादिषु दण्ड. विषयानभिलाष. ८० २२५ विधिः ३२ २३४ आत्मनो ध्यानम् ८२ २२६ न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २३५ परिव्रज्याफलम् ८५ २२६ दुर्वृत्तराज्ञो निन्दा ३४ २३५ वेदसंन्यासिकर्माह ८६ २२६ राजकृत्ये वृद्धसेवा ३७ २३५ चत्वार आश्रमाः ८७ २२७ विनयग्रहणम् ३९ २३५ सर्वाश्रमफलम्... ८८ २२७ अविनयनिन्दा ४० २३६ गृहस्थस्य श्रेष्ठत्वम् ८९ २२७ अत्र दृष्टान्तमाह ४१ २३६ दश विधो धर्मः सेवितव्यः ९१ २२८ विनयाद्राज्यादिप्राप्तिह. दशविधधर्मानाह ९२ २२८ ष्टान्तः ४२ २३६ दशविधधर्माचरणफलम् ९३ २२८ विद्याग्रहणम् वेदमेवाभ्यसेत्... ९५ २२८ इन्द्रियजयः वेदसंन्यासफलम् ९६ २२९ कामक्रोधजव्यसनत्यागः कामजदशव्यसनान्याह ४७ २३७ सप्तमोऽध्यायः। क्रोधजाष्टव्यसनान्याह ४८ २३७ राजधर्मानाह १ २२९ सर्वमूललोभत्यागः ४९ २३७ कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २२९ अतिदुःखदव्यसनानि ५० २३.५ रक्षार्थमिन्द्रायंशाद्राजो- व्यसननिन्दा ५३ २३८ त्पत्तिः ३ २३० अथ सचिवाः ५४ २३८ राजप्रशंसा ६ २३० संधिविग्रहादिचिन्ता राजद्वेषनिन्दा १२ २३१ मन्त्रिभिर्विचार्य हित का- राजस्थापितधर्म न चालयेत् १३ २३२ र्यम् ५७ २३९ दण्डोत्पत्तिः १४ २३२ ब्राह्मणमन्त्रिणः... ५८ २३९ दण्डप्रणयनम् १६ २३२ | अन्यानप्यमात्यान् कुर्यात् ६० २४० दण्डप्रशंसा १७ २३२ आकरान्तःपुराध्यक्षाः ६२ २४० अयथादण्डनिषेधः १९ २३२ दूतलक्षणम् ६३ २४० ... .. ... .:. ... ... ... ... ... ... ... ... ...