पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/१९३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अध्यायः ४] मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता। १५९ बहूनि जन्मानि स्मरंस्तेषु च गर्भजन्मजरामरणदुःखान्यपि स्मरन्संसारे विरज्यन्त्र- ह्मैवाजस्रमभ्यस्यति श्रवणमननध्यानैः साक्षात्करोति तेन चानन्तमविनाशि परमा- नन्दाविर्भावलक्षणं मोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ १४९ ॥ सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः। पितॄश्चैवाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५० ॥ सावित्रानिति ॥ सावित्रीदेवताकान्होमाननिष्टनिवृत्त्यर्थं च शा होमान्पौर्णमा- स्यमावास्ययोः सर्वदा कुर्यात् । तथा आग्रहायण्या जवं कृष्णाष्टमीषु तिसृषु चाष्टकाख्येन कर्मणा श्राद्धेन च तदन्तरितकृष्णनवमीषु चान्वष्टकाख्येन परलो- कगतान्पितॄन्यजेत् ॥ १५० ॥ दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् । उच्छिष्टान्ननिषेकं च दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥ दूरादावसथादिति ॥ नैर्ऋत्यामिपुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः' इति विष्णुपुरा- णवचनादेवंविधादग्निगृहस्य दूरान्मूत्रपुरीषपादप्रक्षालनसकलोच्छिष्टान्नानि निपि- च्यत इति निषेकं रेतश्चोत्सृजेत् ॥ १५१ ॥ मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् । पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥ मैत्रमिति ॥ मित्रदेवताकत्वान्मत्रः पायुस्तद्भवत्वान्मैत्रं पुरीपोत्सर्गम् । तथा देहप्रसाधनं प्रातःस्नानदन्तधावनाअनदेवार्चनादि पूर्वाह्न एव कुर्यात् । पूर्वाह्नश- ब्देन रात्रिशेषदिनपूर्वभागाविह विवक्षितौ । पदार्थमात्रविधिपरत्वाच्चास्य पाठक्र- मोऽपि नादरणीयः । नहि स्नानानन्तरं दन्तधावनम् ॥ १५२ ॥ दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् । ईश्वरं चैव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ दैवतानीति ॥ पाषाणादिमयानि धर्मप्रधानांश्च ब्राह्मणान्नक्षार्थ राजादिकं गुरूंश्च पित्रादीनमावास्यादिपर्वसु द्रष्टुमभिमुखो गच्छेत् ॥ १५३ ॥ अभिवादयेबृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं खकम् । कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ १५४ ॥ अभिवादयेदिति ॥ गृहागतान्गुरूनभिवादयेत्तेषां च स्वीयमासनमुपवेष्टुं च दद्यात् । बद्धाञ्जलिश्च गुरुसमीप आसीत । गच्छतश्च पृष्ठदेशेऽनुगच्छेत् । उक्तो- ऽप्ययमभिवादनाद्याचारः फलाभिधानाय पुनरुच्यते ॥ १५४ ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यनिबद्धं स्खेषु कर्मसु । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥