पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/१३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तृतीयोऽध्यायः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्टम् ... . प्रकरणम् प्रकरणम् मांसेन श्राद्ध कर्तव्यम् ... १२३ १०० अन्धाद्यसंनिहिते ब्राह्मण- पार्वणादौ भोजनीयब्राह्म- भोजनम् १७७ १११ णसंख्या १२५ १०१ शूद्रयाजकनिषेधः १७८ १११ ब्राह्मणविस्तारं न कुर्यात् १२६ १०१ शूद्रयाजकप्रतिग्रहनिषेधः १७९ ११२ पार्वणस्यावश्यकर्माणि .. १२७ १०२ सोमविक्रयादिभोजनदाने- देवपित्रनानि श्रोत्रियाय दे- ऽनिष्टफलम् १८० ११२ यानि १२८ १०२ | पतिपावनानाह... १८३ ११२ श्रोत्रिय प्रशसा १२९ १०२ / ब्राह्मणनिमन्त्रणे १८७ ११३ अमन्त्रब्राह्मणनिषेधः १३३ १०३ निमन्त्रितस्य नियमाः १८८ ११३ ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदा- निमन्त्रण स्वीकृत्याभोजने नम्... १३५ १०३ दोषः १९० ११४ श्रोत्रियस्य पुत्रस्य प्रा० १३६ १०३ निमन्त्रितस्य स्त्रीगमने १९१ ११४ श्राद्धे मित्रादिभोजननिषेधः १३८ १०४ क्रोधादिक भोक्रा का च अविदुषे श्राद्धदानमफलम् १४२ १०५ न कार्यम् १९२ ११४ विदुषे दक्षिणादान फलदम् १४३ १०५ पितृगणोत्पत्तिः... १९३ ११४ विद्वद्वाह्मणाभावे मित्र भो- पतॄणा राजत पात्रं प्र० २०२ ११६ १४४ १०५ देवकार्यात्पितृकार्य विशिष्टम् २०३ ११६ वेदपारगादीन् यत्नेन भोज- दैवकार्यस्य पितृकार्याजत्वम्२०४ ११६ १४५ १०५ दैवाद्यन्तं पितृकार्यम् २०५ ११६ मातामहादीनपि श्राद्धे भो- श्राद्धदेशाः २०६ ११६ जयेत् १४८ १०६ निमन्त्रितानामासनादिदा. ब्राह्मणपरीक्षणे ... १४९ १०६ नम् ... स्तेनपतितादयो निषिद्धाः १५० १०६ गन्धपुप्पादिना तेपामर्च० २०९ ११७ श्राद्धे निषिद्धब्राह्मणाः . १५१ १०६ तैरनुज्ञातो होमं कुर्यात्... २१० ११७ अभ्ययनशून्यब्राह्मणनिन्दा १६८ ११० अन्यभावे विप्रस्य पाणौ अपाङ्कथे दाने निषिद्धफलम् १६९ ११० होमः २१२ ११७ परिवेत्रादिलक्षणमाह १७१ ११० अपसव्येन अग्नौकरणादि २१४ ११८ परिवेदनसंबन्धिनां फल- पिण्डदानादिविधिः २१५ ११८ माह १७२ ११० कुशमूले करावघर्षणम्... २१६ ११८ दिधिषूपतिलक्षणमाह १७३ ११० ऋतुनमस्कारादि २१७ ११८ कुण्डगोलकावाह १७४ १११. प्रत्यवनेजनादि .. २१८ ११८ तयोर्दाननिषेधः १७५ १११ | पित्रादिब्राह्मणादीन्भोजयेत् २१९ ११९ स्तेनादिर्यधा न पश्यति तथा जीवति पितरि पितामहा- ब्राह्मणभोजनं कार्यम् १७६ १११ दिपार्वणम् .. २२० ११९ जयेन शत्रुम् येत् ... ... ... ... ...