पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/४९१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१५८० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते शीघ्रकर्ण =६८८४॥e७३२॥e४८५।६०&&।८६५४८१४४७५३४। शीघ्रफज्या =७७३॥१५५३३।२२४४२६.१६।३५.१३।।४०°५४३७८। शत्रफल =३°७७°.३।।१०.७।।१४.८।१७९६१७°५२२१९.५ exशीफ =३३+३।।६५.७lue६°३१२६७२॥१५३५४१७५६८ । १६३५॥ = ११४।४०.१०४००८७००॥६५॥४०॥४१००।।१४।००॥ । केन्द्रकोटिज्या = ३४२०६०००।-२००१००००।११३००११ ११८४०॥ अन्त्यफलज्या =४६४४६।४।४६।४।।४६।४।।४६।४।४६।४।। = ११।४४॥१३५६।३५।५६५३५६।।६६।५६।७२।३६ शीक = ६८६६६२६६ ६२६६५६४८५०६८।।४७०६४६३। शीत्रफलज्या =४५६५४५६५॥।४२५७॥३५-६०॥२४७८३५।। शीफ = २२९.६।।२२५।२०°-८।१७°३।११°५॥३°e८। €x शीफ = २०३५४ ४२०५२ ५२१८७°२।।१५५७१०३५३५८२ ॥ आचार्यपिण्ड =३३।६६।८।१२८।१५४।२७७॥१६४॥ मैरे से साधितपिण्ड= ३ ३।६६।४६१२७१५४।१७६।१e४॥ आचार्यों का पिण्ड=२०४।२०४१८८१५७१०७३६०। मेरा पिण्ड =२०३।२०३१८७१५६१०४३६० इदानीं गुरोः पिण्डानाह । धृतिरसगुणाश्च खशराः षट्करसा गजनगा रसाधु च। खाश्च भुजगवसवः सागरवसवः समुद्भनगाः ॥ ५१ ॥ भुजगशरा रसरामा रसेन्दवः पिण्डकः सूरेः । चक्राद्विशुद्धशेषः स्फुटो भवेत् सहिकास्नुः ॥ ५२ ॥ सु. भाः--गुरोः क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः=१८३६५०६६७८८६६०l८८ ८४I७४५८३६।१६०। अत्र महत्तमपिण्डो ६० नवभक्तः परमं शीघ्रफलम् =१०° अस्य ज्यान्यफलज्या= २१ खार्कमिते व्यासाचें । गगनेन नवचन्द्र रित्यादि ३१ श्लोकविधिना यः पातः स चक्राद्विशुद्धः शेषः सिंहिकांसून् राहुः स्फुटो भवे दिति । अस्योपपत्तिः । भौमपिण्डसाधन वदत्रापि