पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/३६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१७. श्रृंगोन्नत्युत्राध्यायः विषयानुक्रमणिका प्रश्नकथनम् परिलेखकथनम् प्रकारान्तरेण परिलेखकथनम् फलके परिलेखकथनम् विशेषकथनम् १८• कुट्टकाध्यायः कुट्टकारंभप्रयोजनम् कुट्टकादीनां प्रशंसाकथनम् कुट्टककथनम् कुट्टके विशेषकथनम् भगणादिशेषतोऽहर्गणानयनम् विशेषकथनम स्थिरकुट्टककथनम् स्थिरकुट्टकादहर्गणकथनम् स्थिरकुट्टके विशेषकथनम् लोमगणितकथनम् प्रश्नकथनम् अन्यप्रश्नकथनम् अन्य प्रश्नकथनम् पूर्वप्रश्नोत्तरकथनम अपरप्रश्नकथनम् पूर्वप्रश्नस्योत्तरकथनम् ११३६-४६ ११४९१-२९.१ ११३९. ११३९. ११४३ ११४४ ११४५ ११४६ ११४९. ११४९ ११५० ११५५ ११५६ ११५९ ११६१ ११६३ ११६९ ११७१ ११७२ ११७४ ११७५ ११७६ ११७६ ११७७ ११७७