पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


Sः | पत्रम् अध्यायः श्लोकाः पत्रम् अध्यायः श्लोकाः अॅम् । १५४ ६१ पुनश्चलिङ्गाराशर्षभजनंतधाडल्योपहासाधिकनपूर्वक शक्रप्रहरणथुनं च ५७ | ॥ श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम् १४५ ५५ १५५ ५६ १५६ ॥ ६२ |अहल्योद्धारकथाप्रसंगतो रामावतारचरितकथनम । ... ..- ९९ श्मयमखांवचंद्रसूर्यगरुड चन्द्रगुरुदुर्वासैजयविजयमुरासुरनारदकामलक्ष्मण कते १५८ ॥ ६३ कसेन राहृष्टानां दुःस्वप्रानां सभासदेभ्यः कथनम् .. ३० ॐ १५९ ॥ ६४ प्रवृत्तिश्रीकृष्णनयनार महालक्ष्मीरूपेणसंक्षेपतो गर्वापहरणकथनम् देवकृतंल र्थमक्ररस्य निर्योजनम,कसेनधनुर्यागमहोत्सवार्थमाहूतानां मीस्तोत्रे च ५७ मुनिपजनानां मधुरायामागमनंच ५८ १४७ ५७ महालक्ष्म्याश्रवणंस्वापमानकथनम. पतिव्रतावर्णनम्, अष्टम ३८ १६ | ६५ कृष्णाद्दानार्थं प्रेरितस्याकूरस्य हर्षोत्कर्षः । र्थनया भगवृताकृतं महालक्ष्म्याःसमाधानम्,जयद्वारिका १६१ ॥ ६६ |रासदुःस्वप्रदर्शन’ तयाराधयाटष्टदुःस्वप्रस्यकृष्णायकथनमः ३८ कृष्णेन कृतं राधायाः समाधानं च | १८ ५८ धरासावित्रीगंगामनसाराधानां क्रमेणसंक्षपतो दृपांपहरण ? १६३ | ६७ |कृष्णसंगानूनमनम्कया राधया कृतं कृष्णस्तवनं, श्रीकृष्णे- १५ न राधय आध्यात्मिकोपदंशधा ... ... ... ८२ ॥ I १५५ ॥ ५९ रकथनप्रसंगतगुरुकोफाईद्रम्य राज्यभ्रष्टतादिवृत्त १६४ ॥ ६८ ग्रहगमनार्थमुणतं कुरणंप्रति तद्विरहशोकातुराया राधाया वचनम, | प्रति तदंगसंगेच्छयासं कृष्णेन तन्छोकापनोदनं च ३१ पणम. शयानडुपायस्डधरूपेचातुर्वण्यदिधर्मकथनम् , १६५ | ६९ राधाकृष्णयः क्रीडावर्णनम्, राधाविरहकातरतया तांबक्षसि । नहुषनिषेधभीत्यागुरींदारुणागतयाशयाकृतगुरुस्ती च } १७६ कृत्वामुत्रीकृष्णं प्रबोधयितुं ब्रह्मादिदेवानामागमनम् , ब्रह्म |J ६० गुरुणाशये अभयानमगुरूपदिष्टशचीसंदेशतःसप्तर्षिया १५३ हायानेनशचीगृहं गच्छतो नहुषस्य मार्गे दुर्वासःशापा देवकृतास्तुतिपूर्वका त्रजगमनार्थप्रार्थना, राधाया विरहा त्सर्पयोनौ गमनम, इंद्रस्य पुनः स्वपारोहणम, सोमयोग वस्था, पुनश्रीकृष्णकांडा, रजमाळकृष्णयोः संभाषणम्, विधानफलकथनं च ... ... ... ... ५९ । श्रीकृष्णस्य गृहंप्रतिगमनंच ... .. ...J ९० I>