पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अक्तूष्णजन्मखड. ज. वै. कु. पत्रम् || ९ष्याः श्लोकाः पत्रम् लोकाः । । २ | ॥ | ॥ देबस्तोत्रंथ • ................७९ ॥ १३२४ | ४३ सत्यधैशिवस्यशंकरनारायणोपदेशतःशिवेनकृतं प्रकृत्याः स्तो- ११८ ३२ ८३ त्रम, शिवशोकापनोदूनं च १०८ अ १२ ३३ मोहिन्या प्रमाणे शापदानम, माइपहरण्य ... ... ७६ | १२७ | ४४ |अधतीवसिष्ठादृथिकृतव्रोधतः प्रमअचित्तेन हिमाचलेनशि | | जाहबीजन्मस्थानम् १०४ ३४ वाय स्तोत्रपूर्वकं यथाविधि पाबंदीप्रदानम् .... ७१ १५ ॥ ३५ राधाकृष्णसेवारूपेण ह्यवभारत्योरुपाख्यानम्--- १०२ ॥ १२९ ॥ ५५ |भवानीशंकरत्रिवाहोत्सवः, भस्मतांनोतस्यकामस्यसंजवनं ८५ १०८ ॥ ३६ शंकरदर्पविमोचनकथनम्,शंकरप्रशंसा च --.. ... ११७ ॥ १३१ | ४६ | तिमन्मथयोर्विलासवर्णनम्, उमाशंकरयोविंटासवर्णनमसु- | ११ | ३७ हरनिमील्यशषप्रसंगः ५५ रनारायणसंवादप्रसंगदः स्त्रीपुंसोरतिभंगदोषम्य कथन था ६९ ११ ३८ सतीगर्वापहरणम्,पार्वत्याहिमालयान्मपार्वत्याःस्वसौंदर्या १६२ ॥ ४७ |इद्गर्वापहरणकधनम् भिमानःशि वर्शनार्थ हिमाचलप्यभक्षयवटांतिकेगमन . ... १६ः ... हिमालयकुशिवस्तोत्रश्च १३६ ॥ ४८ पुर्यदपंपहरणकथनम .... .... - १८ ७५ ४ ११४ ॥ ३९ शिवसवर्यवर्णनम्, शिवसंनिधौ पार्वत्या गमनं, शिवकोपा १३७ ४१ १७ निना कामदोहःपार्वतीगर्वापहारश्च २३ ६५ १३७ ॥ ५४ दुर्वाससोगर्वापहारकथनम् }धन्वंतारिगर्वापहारकथनप्रसंगतो मनसाया विजयः ११५ ४२ शंकरस्यनतंकवैपेण हिमाचलगृहगमन १५३ १३८ ५१ ११९ ४१ दक्प्रार्थनामनिंदाकरणार्थं शिवम्यहिमाचलप्रतिगमनम,तत्छ १४ः , धामाधवरासवर्णनप्रसंगते राधाकुणडनानि कृष्णनाम्नः ५२ तशिवनिंदा पूर्व राधानाम् उच्चारणं निमित्तकधनम् .... .. ४१ जाते तस्मा अरुंधतीवसिष्ठप्रभृतिभिः कृतः शिवस्तुतिपृ १४१ ॥ ५३ गोपीभिः सह राधाकृष्णयोभंडराद्विनेषुगमनम तत्रतत्र चेक उपदेशः, तत्त्रसंगानरप्यराज्ञो वृत्तकथनं च १४५ कृतानां विहाराणां वर्णनं च ... ... ... ५४ १२२ ॥ ४२ अनरण्यकन्यायाः प्रज्ञायाः पतिव्रतादिबत्तकथनोत्तरं १४२ ॥ ५४ |श्रीकृष्णम्य मथुरागमनादारभ्य गोलोकगमनांतचरितानांसंक्षे- त्याः पूर्वजन्मांतर्यसनदेहत्यागम्यकथनम् .... ...J ९५ पत: कथनम ... ... ... ... ... ३२ २ ॥