पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/१५६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


थ॥ ४ ॥ कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः ॥ नमो ण्यदेवाये अहणे परमात्मने ॥४॥ अनंत सं• 8 अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूलात्स्थूलतमाय च॥७॥ सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूप नमोस्तु ते। अतिप्रत्यक्षरूपाय ध्यानासाध्याय योगिङ्ग• ९१ नाम् ॥८॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां वंचय नित्यरूपिणे ॥ धाने चतुर्णां वर्णानां युगेष्वेव चतुर्थं च ॥ ९॥ शुङरक्तपीतश्यामानिधानम्र |gशालिने । योगिने योगरूपाय सुवे योगिनामपि ॥२१०॥ सिद्देश्वराय सिदाय सिदानीं गुरवे नमः ॥ यं पेियं स्तोतुमक्षमः ॥७२॥ यं स्तोतुमक्षमो रुजः शेषो यं स्तोतुमक्षमः॥ यं स्तोतुमक्षमो धर्मो यं स्तोतुमक्षमो रविः ॥३२॥ यं स्तो तुमचमो लंबोदरपि षडाननः ॥ यं स्तोतुमक्षमाः सर्वे मुनयः सनकादयः॥ १३ ॥ कपिलो न क्षमः स्तोतुं सिद्धंबणां गुरोर्गुरुः । नशकौ स्तवनं कर्तुं नरनारायणावृषी ॥१३। अन्ये जडधियः के वा स्तोतुं शक्ताः परात्परम् । वेदा नशक्ता नो वाणी न च लक्ष्मीः ॥ १६ ॥ न राधा स्तवने शक्ता किं स्तुवंति विपश्चितः । क्षमस्व निखिलं ह्यन्नपराधं क्षणेक्षणे ॥ १६ ॥ रस म करुणा |संघ दीनबंधो भवार्णवे। पुरा तीर्थे तपस्तवा पुत्रः प्राप्तः सनातनः ॥ १७॥ स्त्री यचरणांभोजे भक्तिं दास्यं च देहि मे ॥ त्वममरत्वं वा सालोक्यादिकमेव वा ॥ १८॥। वत्पदांभोजदास्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्॥ इंद्रत्वं वा सुरत्वं वा संप्रातुिं सि| विवर्णयोः ॥ १९॥ राजत्वं चिरजीवित्वं मुधियो गणयंति किम्॥ एतयत्कथितं सर्वं ब्रह्मत्वादिकमीश्वर ॥ २२० ॥ भक्कसंगी ईस्य नोपमा ते किमर्चति ॥ त्वदुक्को यस्त्वत्सदृशः कस्त्वां ततुिमीश्वरः॥ २१॥ क्षणाद्दळापमात्रेण पारं कर्तुं स चेश्वरः॥ सिगद्भवत्येव गतिं कर्तुमनेकूषा ॥ २२ ॥ वर्धते । अभक्तालापतापातु शुष्कतां याति तत्क्षणम् । । त्वष्णस्तकाच दंते तत्क्षणे स्फुटम् । त्वद्भक्तयंस्तं स्फीतं मानसजं परम् ॥ २४ न नश्यं वईनीयं च ०॥