पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


' b | ३ > GeobottX x ) : { | c 1 ++++,4,+ , ++, /* A +) | ३ ३ A+, , , ,, ३२2+१*२१:**; *A** **:^***** * / ०२ ॐ ॥ अथ ब्रमवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखंडप्रारंभः ।। ॐ |S .

    • त ***: ******** *******************

} ५; | + 9, t । ex®k ०४३ &$ & ¥K$6$* छ । । ९.५९