पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/६८

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
४४
प्रपञ्चसारे


एदेसासंगशीपाद्र तदन्ताभ्यां पुनर्वसू ।
अमसोः कालो योगी रेवत्यर्थ पृथागतः ॥ ५३॥

शस्तिप्यस्तथापा खमयोटियोर्मधा: ।
चतः पूर्चाय छजयोनचरा झप्पयोस्तथा ।। ५४ ॥

हस्तधिना च टठयोः स्वाती ष्टादशाभून ।
विशाखास्तु दणादूतास्तथा देऽभ्योऽनुराधकाः ।। ५५ ॥

ज्येष्ठा धकारान्मूलाख्यो नपफेभ्यो वतस्तथा ।
पूीवादा मतोऽन्या र मजामा श्रवणो मनः ।। ५६ ॥

अनिता पापि परयोस्वथा शतभिपम्लतः ।
बशयोः प्रोपासंज्ञा पसाद्देश्यः परा स्मृता ।। ५७ ॥

याभ्याममाभ्यां लागोऽयं यदा सह बरस्पसे ।
उपेन्दुसूर्ययोयोगादमावास्या प्रतीयते ।। ५८ ।।

कपयो भुवनं मत्तः कपयोः संगमो भवेत् ।
ततः कारः संजातो नसिंहस्तस्य देवता ।। ५९ ।।

म पुनः पसंदः साथै परमपदं गतः ।
कारस्करास्यामलकोदुंबरी जम्युसंशाः ।। ६० ।।