पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/४५

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२१
द्वितीयः पटलः ।


इत्यंभूवः स जन्सुरतु जरायुच्छन्नमायवान् ।
अपत्यवम संगम्य मध्यते वायुना मुहुः ॥ ४०॥

जायतेऽधिकमविनी जुम्भतेऽः प्रकम्पितैः ।
मूत्योद्रण ने श्वासति भीला च परिरोदिनि ।। ४१ ॥

 अभ पापमा पारीरमाजा.
  मुदरानिक्रमितुं महान्प्रयासः ।
 नलिनोलवनिचित्रयूचा
  निसरां हर्मगसिस्नु मानुपाणाम् ॥ ४२ ॥

 जायसे पुनरमा निजाम-
  जुम्भते जनितमीति सम्पते।
 वल्वणं श्वसिति रोदिति बारा-
  भागनेकशतापभाषितः ।। ५३।।

 मूलाधारात्प्रथममुदितो यस्तु भायः पराश्यः
  पश्चातश्यन्त्यय दयगो चुद्धिघुमभ्यमारुषः ।
 बक्ये पैपर्यथ रुरुदिपोरस्य जन्नी सुपुला
  चरस्तस्मादपति पवनप्ररितो वर्गसङ्घः ॥ ४४।।