पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/३५

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
११
प्रथमः पटलः ।


जरायुमस्तु भाम्यात क्रियान: सयतिसंभवः।
स जायते चतुषिशतत्वममुकदधाम् ॥ ७० ॥

स्वमानतइन्युतान्छाद्विन्दुमादाय मारुतः ।
गर्भाशय प्रविशति यदा तुल्यं तदापरः ॥ ७ ॥

यातयासरम वीजमादायाममा मूलतः ।
यादा गर्मासायं नष्यत्यय संमिनयन्मात् ।। ७२ ॥

गायीमं नाम गोपाथ पौरुप कारणं यलम् ।
जाणलं माम संष्टक मिलितं सन्मसत्यम् ॥ ३॥

सूक्ष्मरूपाणि तत्त्वानि चतुर्विशन्मलद्धये ।
सघ मुक्ति नययाशु तसस्तभंमारतः ।। MP3

मक्षाभ्य मेपर्पयति नम्रलं शोणिताधिकम् ।
घी स्पान्छुष्ठराधिक ना स्वात्मामाग' नपुंसकम् ।। ७५ ॥

स्वगाभिनंदान्यनि: लेयने काध्यसे पता ।
गान्द्रीभूत सददेव गारमितम् ॥४६ ॥

आयामि मुद्दाफार परेऽदान बिजम्भते ।
पअंग पतुर स्यान्मानुभुपरमात्मपन् ।। ७ ।।


1.भरप