पृष्ठम्:प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (सव्याख्यम्).pdf/९७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
८५
तृतीयोऽकः ।

भविस्सदि । सो वि समिद्धो होदु । एसो उम्मतओ अग्गिगिर्दै अहिमुहो गच्छइ । हृिदो मज्झहूण । पुख्त्रहणे वि दाव अअं देसो सुओ भविस्सदि । जाव अहं वि इमाणि दक्खिणामासआणि मग्गगेहे णिक्खिविअ गच्छामि । एकस्स शाडिआए कय्यं अवरस्स मुळ्ळेण ।

(सर्वे अलिगृहं प्रविशन्ति ।)


प्रतिग्रहीतानि । तानि भवतोऽधुपायनं भविष्यति । सोऽपि समृद्धो भवतु । एष उन्मत्तकोऽसिहमभिमुखो गच्छति । स्थितो मध्याह्नः। पूर्वाहोऽपि ताव दये देशः श्रेयो भविष्यति । यावदहमपीमान् दक्षिणामाषकान् मार्गगेहे निक्षिप्य गच्छामि । एकस्य शाटिकया कार्यमपरस्य मूल्येन ।


हीतानि प्रतिग्रहलब्धानि मोदकानि । तानि उपायनं तदू मोदकरूपम् उपायनम् उपदा । भवतोsपि भविष्यति, यथा तद्पम् उपायनं कौटुम्बिकदनं मम पूर्व भूतं, तथा मद्दतं तवापि भविष्यति । सोऽपि समृदो भवतु । कौटुम्बिकोऽपि स्व द्रव्यस्य मन्मुखेन त्वयि सरपात्रे विनियोगसिद्धया कृतार्थो भवतु । अपिशब्ददहं च कृतार्थो भवानि। इति बाह्योऽर्थः। मन्मनोगुतैः खन्देशैः आवितैस्स्वां प्रीण- यिष्यमि । ते हि सन्देशः अश्मरस्वामिसकाशाद् मया प्रतिग्राह्यद्रव्यवत् प्रीतिपूर्व गृहीताः ; श्रुताश्च मन्मुखाद् उपदापदार्थों इव प्रमोदावहस्तव भविष्यन्ति । अस्म- स्वामी च युवयोरुभयोरनुकूलघुस्या निर्विन्नसंसिद्धमनेरथो भूयादिति आभ्यन्तरो ऽथः ।

 एसो इति । एष उन्मत्तकः । अभिमुखः मकायनुकूलः । अग्निगृहं ग- च्छति , पाकशीतापनयनाद्यायकमहं गृहम् अग्निगृहं तत् प्रविशति । मध्याह्नः , स्थितः निष्पन्नः। अयं देशः प्रदेशः । पूर्वालेऽपि तावत् शून्यो भविष्यति, सैौम्ये पूर्वा ह्रसमयेऽपि रक्तचामुण्डासन्निधानभयादसन्निहितजनो भविष्यति, किं पुनरुग्रतपदुरा खदे मध्याहे । एवञ्च चोरभयरहितो मन्त्रयेग्यश्चायं देशकाल इत्यभिप्रायः । अत एवाह--अहमपि इमान् दक्षिणामाषकान् मार्गगेहे अर्थात् पुरोवर्तिनि, निक्षिप्य यावद् गच्छामि अभिगृहं गमिष्यामीति बाह्योऽर्थः । इमान् दक्षिणामाषकान् स्वामि सन्देशान् मार्गगेहे मार्गाणाम् उपायानां गेहे निकेतनभूते, अर्थात् सर्वविघोपायाच नूतनप्रयोगनिपुणे यौगन्धरायणे । निक्षिप्य ’ यावद् गच्छामि इत्याभ्यन्तरः । दाक्षि- णामाषकश्वत्मप्रयोजनाय रक्षणीया इयप्रस्तुतप्रशंसाभञ्जयाह -- एकस्य इद्धांटिकया वत्रेण कार्यं, शाक्यभिक्षोर्मुक्षुमदकेन प्रयोजनम् । अतो मोदकं तमै दास्यामि