पृष्ठम्:प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (सव्याख्यम्).pdf/४३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
प्रथमोऽकः ।right=३१
एतानि तान्यापतितानि काले भाग्यक्षयान्निष्फलमुद्यतानि ।
तुरङ्गमस्येच रणे निवृत्ते नीराजनाकौतुकमङ्गलानि ॥ १२ ॥
प्रतीहारी - (क) अय्य ! इमा पडिसरा ।
यौगन्धरायणः—-विजये ! स्थाप्यताम् ।
परतीहारी - (ख) किं ति भट्टिमादरं णिवेदेमि ।
यौगन्धरायणः—विजये ! एवमेतत् ।
प्रतीहारी–(ग) किं एदं ।

(क) आर्य ! इयं प्रतिसरा ।
(ख) किमिति भर्तृमातरं निवेदयामि ।
(ग) किमेतत् ।

एतानीति । उद्यतानि यनसाधितानि । एतानि तानि इमानि पूर्वप्रार्थ .
तानि वरतूनि प्रतिसरारूपाणि । भाग्यश्चयात् शुभादृष्टनाशात् । काले निवृत्ते उप-
योनावसरे अतीते सति । निष्फलं निष्प्रयोजनं यथा भवति तथा । आपतितानि
उपनतानि । अत्रोपमामाह—रणे निवृते युद्धे अवसिते सति । तुरङ्गमस्य अ-
श्वस्य । नीराजनकौतुकमङ्गळानीव नीरजना अरात्रिकाख्यम् आरोग्यबळाद्यर्थं
युद्धात् प्राक् कर्तव्यं शान्तिकर्भ , तदेव कौतुकम् उत्सवः , तस्य मङ्गलानव त-
दुपयोज्यानि दीपपुष्पादीनि मङ्गलद्रव्याणीव । इह एतानीति वस्तुस्वसामान्यविव-
क्षया नपुंसकम् । सा च प्रतिसराणाम् अनुपयोगप्रयुक्तं विशेषरूपेऽनादरं व्य
इक्तुम् ।। १२ ।।
स्ववाक्यमदसावधानमिव मन्यमाना पुनरप्याइ-अय्येत्यादि ।।
विजय इत्यादि । स्थाप्यतां , प्रतिसरा यत आनता तत्रैव निवेश्यताम् ।
किं तीत्यादि । भर्तृमतरं , प्रतिसरया अनुपयोगे करणं पृच्छन्तीमित्या-
र्थम् । किमिति केन प्रकारेण ।
विजये इति । एतत् बुदिस्थं स्वामवृत्तं निवेद्यवस्तु । एवम् अनेन प्र-
कारेण वर्तत इति शेषः ।।
अस्पृष्टत्वात् पृच्छति-किं एदमिति ।