पृष्ठम्:प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (सव्याख्यम्).pdf/२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
११
प्रथमोऽङ्कः ।

यौगन्धरायणः—विजये ! विज्ञाप्यतां तत्रभवत्यै–सर्ववधूजनहस्त- प्रयुक्ता वा एका वा प्रतिसरा दीयतामिति । विजया-(क) अय्य ! तह । ( निष्क्रान्ता।) ( प्रविश्य ) निर्मुण्डकः-(ख)सुहं अय्यस्स । यौगन्धरायणः--कथं निर्गुण्डक । निर्गुण्डकः -–(ग) अय्य ! एस भट्टिपादमूळादो ओषडिइओ हंस ओ आअदो ! यौगन्धरायणः-कथं हंसक एकः प्राप्त इति । सालक ! विश्रम्य तामिदानीं मुहूर्तम् । त्वरिततरं वा यास्यसि सविभ्रमो वा । (क) आर्य ! तथ। । (ख) सुखमार्यस्य । (ग) आर्य! एष भर्तृपादमूळादैपस्थितिको हंसक आगतः । र्ववधूजनहस्ताभिमर्शनमङ्गलविधिः सामुदाचारिकस्वारितमनुष्यते ; तस्मिन् निवृत्ते तां प्रेषयामीति । इति एव । भर्तृमात/ महाराजजननी । आह । कालहरणभयात् खन्दियति--विजय इत्यादि । एक वा अन्या वा अखर्व वधूजनहस्तप्रयुक्ता वेत्यर्थः । ‘एके मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । अय्येत्यादि । प्रविश्येति । अस्य स्थाने ‘ततः प्रविशति निर्मुण्डकः’ इति क्कचित् पाठः ।। सुहभिस्यादि । सुई चुभं सुखं वा । कुशळपक्षोऽयम् । कथामित्यादि । अय्येत्यादि। औपस्थितिकः उपस्थितिं समीपस्थितिं नित्यमर्हतीत्यैपस्थि तिकः, अर्याद् भर्तुः । 'तदर्हति’ (५. १. ३३) इति ठञ् । कथमित्यादि । एकः भर्तृविरादितः । इतीत्यनन्तरं ब्रूषे इति शेषः । सु हूर्ते विश्रम्यतां, हंसकमुखात् स्वामवृत्तान्तश्रवणं यावत् प्रस्थातुं विलम्ब्यतामित्य भिप्रायः । त्वारिततरं व्यघ्रतरं । त्वरितमिति पाठान्तरम् । यास्यामि वा, सविभ्रम व विश्रान्तो भविष्यसि वा । कार्यस्यानतिपातभवणे त्वरिततरयानपक्षः , अतिपा तश्रवणे तु विश्रमपथः ।