पृष्ठम्:प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (सव्याख्यम्).pdf/११९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१०७
चतुर्थोऽङ्कः

 गात्रसेवकः-- (क) इदो आहिण्डामि, एत्थ पिबामि, एदेण पिबा मि, मा संरम्भेण । किं करीअदु ।

 भट-(ख) हिज्जउ असम्बन्धप्पळवो । सिग्धं भद्दवदिं पवेसेहि ।

 गात्रसेवकः--(ग) पविसदु पविसदु भद्दवदी । अघो मए भइव- दीए अङ्कुमं आढत्तं ।

 भटः-(घ) सभाचविणीदाए भदं यदीए अड् क्रुसेण किं कय्यं । ग च्छ, सिग्धं भद्दवदिं पवेसेहेि ।

 गात्रसेवक:-(ङ) पबिसदु पविसद्म भद्दवदी। अबो मए भद्दवदीए क्षुरप्पमाळा आढत ।


 (क) इत आहिण्डे, अत्र पिबामि, एतेन पिबभि, मा संरम्भेण । किं क्रियताम् ।

 (ख) भवत्वसम्बन्धप्रलापः। शीघ्र भद्रवतीं प्रवेशय ।

 (ग) प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती। अङ्गो मया भद्रत्रया अझ् कुशमहितम् ।

 (घ) स्वभावाविनीताया भद्रवत्या अङ्कुशेन किं कार्यम् । गच्छ, शीने भद्रवतीं प्रवेशय ।

 (ङ) प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती । अट्टो मया भद्रवस्याः क्षुरप्रमाळाहिता ।


 सावज्ञमाह--इदो इत्यादि । मा रम्भेण कोपेन साध्यं नास्तीत्यर्थः ।।

 हिज्जड इस्यादि । प्रवेशय अथो वासवदत्तगृहे ।

 पविसदु इत्यादि । प्रविशतु स्वयमेव प्रवेशं करोतु, न तु तामहं प्रवेश यानीत्यर्थः । तत्र कारणमाह --अघो इत्यादि । अंध इति भयध्वानः । आहितम् आधीकृतं । निःस्वेन मया मद्यमूल्यार्थेऽङ्कशमधित्वेन यौण्डिकीहस्तेऽपेतम्, अतोऽकुशीनां भद्रवतीं कथमहं प्रवेशयेयमित्यभिप्रायः ।

 अकुशाभावेऽपेि प्रवेशनमदुष्टमत्याह-स्रभावत्यादि ।

 पविखदु इत्यादि । ध्रप्रमाला अर्धचन्द्रमाला ।।