पृष्ठम्:नैषधीयचरितम् (नैषधीयप्रकाशव्याख्यासहितम्).pdf/१०७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


नैषधीयचरितस्थश्लोकानां श्लो पृ० ३०२ ६८७ श्लो ६३९ वियोगबाष्पा वियोगभाजां वियोगिदाहाय ४०६ वियोगिनीमैक्षत ६२९ विरम्यता विरहतप्ततदङ्ग २९५ विरहतापिनि विरहपाण्डिम ४० ५३६ विरहपाण्डु ६३६ विरहिणो ३३० १६८ १६६ १६२ १६६ १८८ १७८ १७८ १२१ ६७२ ६३४ ४४१ ३८८ श्लो० श्लो. पृ० लब्धं न लेख १०२६ वर्णासंकीर्णताया ७३८ विदर्भपुत्री ललाटिकासीमनि ६३७ वर्षातपानावरणं १०२० विदर्भराजः क्षिति लसन्नखादर्श ६५२ वर्षेषु यद्भारत २७२ विदर्भराजप्रभवा लाक्षयामचरण ८२४ वलभस्य भुजयोः ७९८ विदर्भराजोऽपि लावण्येन तवाखि १०३६ वल्लभेन परि ८१५ विदर्भसुन्धू लावण्येन तवास्य १०३६ वस्तु वास्तु ९५९ विद्या विदर्भ लिपि दृशा भित्ति १४२ वस्तु विश्वमु ९५९ विद्राणे रणचव लिपिन दैवी २६६ वहतो बहुशैव ६४ विधाय ताम्बूल लिलिहे स्वरुचा ९९ वाग्मिनी जडजि ७५६ विधाय बन्धूकपयो लीनचीनां ९१४ वाग्जन्मवैफल्य ३३० विधाय मूर्ति लीलयापि तव ९६० वाग्देवतापि स्मित ६१८ विधाय मूर्धा लेखा नितम्बिनि ५५८ वाचं तदीयां १२५ विधि वधूसृष्टि लोक एष परलो २२५/वाणीभिराभिः १०२२ विधिरनंशम लोकत्रयीं त्रयी ७३८ वाणी मन्मथ ९८२ विधिस्तुषारतु लोकनजि द्यौर्दिवि २६७ वातोमिदोलन ४७८ विधुकरपरिरम्भा लोकाश्रयो ९९५ वामनादणुतमा ९५५ विधुदीधितिजेन लोकेशकेशव ४६५ वामपादतललुप्त ८१९ विधुरमानि लोकैरशेष ४१४/ वाराणसी निवि वातापि नासत्यपि बक्रेन्दुसंनिधि ४६० वाल्मीकिरना विधेः कदाचि वक्षस्त्वदुन ५०२ वासः परं नेत्र वतंसनीलाम्बुरु ६५४ वासरे विहरनिःसहा बदत्यचिति ८९३ वाससो वाम्बर ९०९ विना पतत्रं वदनगर्भगतं १७९ विकासिनीला १०२८ विनापि भूषाम वद विधुंतुद १८० विचित्रवादित्र विनिद्रपत्रालि विचिन्वती: पान्थ विनिहितं बनान्तपर्यन्त ४२ विनेतृभर्तृ द्वय विचिन्य नाना विचिन्य बाला वयस्ययाकृतविदा ५२९ विजित्य दास्या ६३३ विप्रे धयत्युदधि वयस्याभ्यर्थने ९०५ विज्ञप्तिमन्तः वयोवशस्तोक ६८६ विशेन विज्ञाप्य वरण: कनकस्य. ९४ विततं वणिजा वरस्य पाणिः परधा वराटिकोपक्रिय विथ चित्तमखि विभूषणांशु २३० विभूषणेभ्योऽवर वरुणगृहिणीमाशा ६९७ ५५ विरहिभिड ३१३ विरहिवर्गवध विराध्य दुर्वास १८६ विरेजिरे तच्चि १००७ विरोधिवर्णाभर १०१ विलम्बसे जीवि विललास जला १६३ विलासवापी १९२ विलासवैदग्थ्य ६८८ विलेखितुं भीमभुवो ११० विलेपनामोद ३०१ विलोकके नाय ८८ विलोकनात्प्रभू ११७ विलोकनेनानु ६३५ विलोकयन्तीमि ३९ विलोकितास्या ४९९/विधुविरोधि ११९ विधुस्तमन्तेमृग ४३० २८१ विधोविधि ८०२ विनमद्भिरधः ४२३ २६२ ४४१ ६१३ ८८६ १९ बनकेलौ स्मरा २९८ ६९७ २५६ वयं कलादा वयसी शिशुता ४३३ विपश्चिराच्छादि १२६ विमपाणिषु ७४ ६८३ २६५ विभज्य मेरुन १४०/विभिन्दता १६६ विलोकिते रागि ६६४ विलोक्य तच्छाय ६३२ विलोक्य तावाप्त ९६३ विलोक्ययनान्यज ४८१ विलोचनाभ्यां १३ विलोचनेन्दी ३७८ विलोमिताको ६५४ विवस्वता ६६२ विवेश गत्वा स ४४३ विशति युवति ६३२ विशेषतीरिव २८१ विश्रव:पित ७४८ विश्लथैरवयर ९६ विभूषणसंसन १००३ ९९९ ३७ ८५३ ६४४ वरेण वरुण ८३५ विदग्धबालेङ्गि ९०८ विदर्भजायाः कर ६०५ विदर्भनाम्न विभूषणैः कञ्च ६६६ विचम्य तच्चारु वर्णाश्रमाचार ६५१ विमुखान्द्रष्टुमप्ये ८२२