पृष्ठम्:तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्.djvu/३६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


(७) ब्रह्मपुच्छवाक्ये ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वे निगमनश्लोकः ८३ ८५ c = c अनुप्रभाः ब्रह्मसद्भावहेतवः ८७ ब्रह्म स्रष्ट ८९ • • • c = C = 4 ब्रह्मणो जीवात्मना प्रवेशः ९१ ९३ a = ब्रह्म सञ्च त्यच्च ९५ ९६-८-९९ • • ९६ सप्तमोऽनुवाकः ब्रह्मणः सत्वसाधनम् ... ब्रह्म आनन्दहेतुः अभेददर्शिनो ब्रह्मप्राप्तिः अष्टमोऽनुवाकः ९७ ९९ c = ११४ १०१ ते. उ. मद्वाक्यम् १०५ as a ५३ प्रतीचोऽद्वितीयब्रह्मत्वम् ब्रह्मज्ञानमेव ब्रह्मप्राप्तिः १०७ १० ९ D = 0 २ ० ० आह्वानम् अध्यारोपापवादोपदेशः ११० ११२ b c = as ... ११३ -११४ • a H = १ १५-११७ ७ = संक्रमणम् नवमोऽनुवाकः निर्विकल्पं ब्रह्म पुण्यपापयस्तापहेतुत्वम् ब्रह्मविदो न पुण्यपापलेपः ११५ an = ... ११६ ११७ + = शन्तः ११८ । भृगुवल्ली ११९-१३७ ब्रह्मज्ञानसाधनानि