पृष्ठम्:तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्.djvu/३४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


विषयाः

Preface • • • •.............. तैत्तिरीयोपनिषत्सारसंग्रहः 1XXV में है। १–२ उदाहृतवाक्यग्रन्थनामाने ३-४ शीक्षावळी १-४४ १-६ २ = प्रथमोऽनुवाकः c = a = } • • ११ द्वितीयोऽनुवाकः १२ तृतीयोऽनुवाकः संहितोपासनम् ११ १२-१६ - । । चतुथाऽनुवाकः मेधादिसिद्धयर्था मन्त्राः २ ० ० पञ्चमोऽनुवाकः १६-१९ 5 = व्याहृत्युपासनम् ११ ११ षष्ठोऽनुवाकः २२ मनोमयत्वादिगुणकब्रह्मोपासनम् ( किंचित्सू- क्ष्मदर्शिमध्यमाधिकारी ) सप्तमांऽनुवाकः २२-२३ पृथिव्याद्युपाधिकब्रदोपासनम् (मन्दाधिकारी) , , अष्टमोऽनुवाकः २४-२६ प्रणवोपासना-शुद्धब्रह्मोपासना (उत्तमा धिकारी) H Ab • • १) नवमाऽनुवाकः २६-२८ DO = उपासकधमः ० दशमोऽनुवाकः २८२-३ To = २ ० | ब्रह्मज्ञानप्रकाशः २ = ०