पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/९८९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मृतीयाध्यापस्य चतुर्थः पादः। ९२९ तेनैव भृत्यदित्रयस्य प्रकरणेन सद विरोधाविरोधदैविचार प्रस्त।वेन दर्शपैर्णमसदिप्रकरणगतः पूर्वमनवधारितक्रत्वर्थ पुरुषार्थपद्धविषया नानृतं वदेदित्येवमादयः प्रतिषेधाः सा मनुप्राप्तानृतवदनादीनि प्रतिषेधन्त उद्धरणं तेषु सन्दे यः । किं कन्वर्थाः पुरुषार्था इति । ततः सर्वप्रतिषेधानां प्र वृत्तिविषयत्वत्तदवधारणधीनो निर्णय इति सैव प्रथमं वि चारयितया किमर्था सदी प्रतिषिध्यतइति । यदर्थं चक्रे निर्धारयिष्यते तदर्थप्रतिषेधो विज्ञायते । न ह्यन्यार्थायाः प्र. तिषेधो ऽन्यार्थे भवयनकञ्चितत्वात् । सर्व एव यो यदर्थ प्रवृत्तः सन्निवार्यते स तदर्थमेव प्रतिषि भवतीति अवधाएँ ते । तस्मात्प्रवृत्तिकैमथ्र्यचिन्ताप्रवृत्तीनामप्यभिधायकाख्या तवशेनैदमथ्ये निरूयतइत्याख्यातशब्दाश्चिन्तयितव्याः । किमर्थाः पुनः प्रवृत्तीरुपादतुं शकुवन्तीति । तावच्च प्रति बेचैरुदासितव्यं यावदरूयातनिर्णयं न जातः । तेनैतदुक्तं भवति । ये पुरुषथपदान्तरणसम्वद्वः प्रकरणशता विधय- स्ते किमर्थं भावनामभिदधतीति। ततश्चैतविन्नेव काखे सु मिधो यजति तन् नपातं यजतीत्येवमादयोपि सर्वउदारणः म्। किं कवणें समिधो यजति उत पुरुषार्थमिति। तथा किं क्रत्वथ वदेत् उत पुरुषार्थमिति । यदर्थं च वदनं तदर्थस्यैव। सुप्तपदं विशेषणम् । प्रतिषेधवेलायां च तत्परो विधिरिति शे अमत्रधारितैदमथ्र्यमनवदितव्यम् । ततश्चकनवं वचनं व्यज्यते यपुरुषार्थमनृतवदनं तन्न कुर्यादपरत्र त्वेवं यत्क्रय“मनतं वदेत् तन्नेति । ततश्चैतस्य सर्वे स्यख्यातनिरूपणयत्तवत्तद्भ सोयं विषरो भविष्यति । किमख्यातेन कृत्त भिधीयते ने x_ •