पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/७३८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

६ ७ % तन्त्रवार्तिके । • पकारव्यतिकर(१)दर्शनदिधलक्षितं शेषत्वमित्यपेक्ष्यैतददा। प्रणामैकान्ति क9रार्थयुक्तमुदाचरति । तद्यथा गर्भद।से ई fत स वृत्प त्येव स्वाम्यधुर्थेन प्रसिद्दःअनवद्या वच नर्थ तया। न तु स्वमी तदथ्यगवगम्यतइति विवेक कः ॥ परस्त तत्राप्यु पकारकत्व। द त्यं यव कश्चतदष्टय थुन्ने श इति प्रत्यवतिष्ठते ॥ नन गर्भाद। म स्पीति । सिद्धत वादो वाच । आत्मन एव।स सविदधान इति । उद्देशेन हि तदर्थं विविच्यते न च स्व मिन गर्भदमद्य ईश न तदुपकाराय प्रवृचः किं त ई स्ख र्थसिद्धिप्रयुक्त । नान्तरीयकतसंविधान के प्रत्वम् । येत द्रव्यं चि कीर्यतीति पुनरुक्तश इयोपन्यासः ॥ नम च तदध्ययंक्ते- नेव ल जन गतार्थयन्नच वक्तव्यम। अत श्र। ह तत्रपट थत रवत न । म * निर्दे नव व्या। न क्षते । तत्र दृषु। था- नमस्र ह त्यदंगा शप्रवमतम | इ इ तु मवषय व दृष्ट।ोन- मट द्यार्थानां च द्रव्यविषयाणां कर्मविषयाण च शषा स्नदा- णमुद्यतः ये तु म धेलम्चूपुनरुक्त स्यूत । तत्पुमर तेन ग त। र्थमित्यग् िइतभेन । त पादे व वर्णयतव्यम। अथ तत्र किं वृत्त यं त द्रव्यं चhष्यतइति । तदभिधीयते ॥ इन्यद।व || ५ प्रवमतध्व न शण।त । दृष्ट।र्थत्वादपूर्वं तु ततो नेति तु दितम॥ सर्वविषयव्यापि प्रवम इ इ नयभेव(२)तत्र नीतमपूर्वभे दनिराकरणार्थम। अथ वा पूर्वोक्तं गुणप्रधानभावलक्षणमन ५ न्य(पूर्व सं प्रति कर। तनिरासेन पर थत्वन क्षणे सोपवे यत्र कुन ११ १ ५: ।

) ३०य वेति । प० पठ. ।