पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


४४ वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । १३३ २० श्रुतिसामान्यमात्राद्वा २३७ ९ श्रुतिस्मृति प्रमाणत्वे ११८ १५ श्रुतिस्मृत्योर्विरुद्धत्वे |२०८ २ षडङ्गो वेद इत्युक्तम। ९२ ४६४ ११ षण्णामग्न्यादि ५ भुतिस्मृत्योः पुनः || २३२ ३ षण्णामपि प्रमा ९३ २१ श्रुतिं मुक्त्वा च यन्मूलं णानाम । ४५४ १३ श्रुतेः कर्मान्तर यागान्नाम सान्नम ५३५ १ श्रुत्यर्थः सन्निकृः ७७३ १ सकृदुश्चारणाद्यो वा ष्टत्वम ६३३ ५ सकृदेव श्रुतो होम: ६६९ ३ श्रुत्या तावत्तदथत्वम् १११६ १६ सङ्क्रान्तविधि ८४४ २२ श्रुत्यादना समयस्य सामथ्र्ये ६६१ १५ श्रुत्यादिभिः प्रमाणैश्च २६४ ८ सङ्ख्याभावादिति ६६१ १७ श्रुत्यादिसमवाये च हेततू । ४०२ १० श्रुत्या हि दवता यागे ७३१ २४ सङ्ख्यामात्रविवक्षा ८६७ ४ श्रुत्या ह्यत्र निराकाङ्के याम । ५०९ १० श्रुत्यैव द्रव्यसंबन्धः। ९७० १०८० ६ श्रुत्यव पुरुषार्थे हि रके वा धी ४०९ २० श्रुत्यैव षष्ठीपा ७२६ ६० सङ्ख्यासंमार्गस ५३९ १२ श्रुत्यैव समवायि | ९१ ९ स घाऽयमुभ योनौशाः । ५३३ २४ श्रुत्यैवोपपदस्यार्थः | १८८ २० सति देशनिमित्तत्वे ९९६ ११ श्रूयते दोषसंयुक्त || ५३१ १४ सत्यप्यषयवार्थे च ५६, १६ श्रूयन्ते बहवो ऽत्रार्था ९६२ १३ सत्यप्यव्यापृता सक्तिः २९१ ४ श्रूयमाणस्य घाक्यस्य | ७६१ ७ सत्यमस्ति भु ९० २१ भ्राता तत्र प्रवृ तिर्येयम पो ऽपि । • २५१ २१ सत्यमेते वदन्तश्च ९० २३ श्रोतुराकृष्णमाणस्य | २४८ ९ सस्यमेवाऽऽङ्कति ४७६ २ श्रौतव्यापारनानात्वे न्ध वम