पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/५८३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


y दे हैमबलः पा. आगसंबंध . प्रतिपद्यते। न च प्रकरष्यपरःपर्यायो येगळे न्य्म्यनिरपवः संबध्धेरन्। सर्वगुणेषु च युगपदितिर्न व्यनखेन गुपीतेषु सङ्गता देवतास्तमात्रेणपर्यवस्यनद्यः प्रकर विना यागेनकाढितः युगपदेव संबध्यन्ते । तत्र नम बिक पो यज्यते यत्रेतरेतरनिरपेक्षः समनाथे नियज्यते । किं कारणम् । प्रत्येकं हि समर्थवं वाक्यदेवावधरितम्। सपेशत्वे विषयतेत्येवं सर्वे विकल्पते । न विद प्रत्येकं ज्योतिष्टोमनिर्वर्तनसमर्थमिन्द्रवाय्वादी नामयशस्यते तादृग्विनियोजकाभावात् । सत्यपि च प्रत्येकं यागबिर्वत्तमसमथ्ये तद्विशेषज्योतिष्टोमनिधृतिर्यथावचनं वि शयस इति नैव प्रत्येकं तुल्यार्थत्वम् । प्रत्येकं तुल्याश्च श्री चियघादयो विकल्पन्ते, वाक्यसं योगिनोचि ते परस्परनिरपेश” खेन स्वेन वाक्येन विनियुज्यन्ते । नवैन्द्रयवं श्रुझातेति वाचमेव विनियोजकमपलभ्यते । अतश्च मैत्रपरुषमित्येप्त स्य पूर्वनिरपेक्षमेव देवनविधिसमथ्धं विज्ञायते । सत्यं यz- णां प्रत्यन्योन्यनिरपेक्ष विधीयन्ते न तु तत्रैकार्थलमदृष्ट र्थत्वात् । कथम दृष्टार्थत्वमिति चेत् ॥ उच्यते ॥ पूर्व प्रधानसंबई संस्कारे शूयते यदि। मद् इष्ट।थं विना सेम यदि यसै न सिध्यति । यदि ते प्रथमं योग संबद्धः सत्यो देयमह मिपाघ+ नादिविव प्रणेषु पुनः भूमेरन् । यदि वा ताभिर्विना धरण मेष न निर्वर्तेत । ततसग श्रवणं इष्टार्थमागतस्मृतिपेण म स्त। न लिङ्गवामभद्य . प्रथमं सोलिडोमे शुभः। गाबित