पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१८ वक्रमानुसारि खुचीपत्रं । १६१ १६. तासामपि हि वेदत्वे | १०८१ २६ तेन प्रणयनाभ्यासः ९३० १० तिरोहतं च कर्मत्वम १०८३ ६ तेन प्रणय नाभ्यासः ९६१ १५ तिष्ठत्यादावुपाते ऽपि २६४ ६ तेन प्रतीतशब्दार्थे ९० ३ तुल्यकक्षविकल्पो ऽपि ११७ २ तेन प्रत्यक्षया अत्या ७५५ २३ तुल्यकक्षी हि स | १६७ २४ तेन प्रयोगशास्रत्वम म्बन्धी । १६९ १ तेन प्रयोगशास्रवम् ८१० ८ तुल्यप्रकरणा वृषा | ३४४ २० तेन भूतिषु कर्तृत्वम् ९१३ १६ तुल्यवद्धि प्रसंख्यानम ११५ १५ तेन यद्यपि लभ्येत ७२४ ६ तुल्यार्थत्वात्स भेदेन | ८५३ ६ तेन यद्यपि समयम ९७५ १० तुल्यो ऽभिधानपक्षे | ९१ २२ तेन यस्य प्रमाणत्वं Sीप १०९ ६ तेनर्ते विषयान्यर्वात् १०७६ १८ सम्बन्धः| ८ तेन लोके ऽयं तुल्यो यद्यपि २४३ विचारो ३८५ त्रीहिस १ तुल्यो हि | ८९ १२ तेन वेदविरुद्धानां इष ऊधः २४३ १० तेन शब्दर्थभिन्नत्वे १८९ १९ तुल्यं | कतैव तु कर्तृधर्मेण ९२५ १४ तेनरूयते ऽपि १०६२ २० तृतीयार्थश्च कक्ष्यः | १५• १६ तेनाचरबलीयस्त्वं स्यत् । १५१ २३ तेनाचारः स्मृतिं २३५ ८ तृतीयोक्तिक्रियागम्यः १६१ १५ तं कल्पा लक्षणानि यावत्। २६७ ७ ते च सर्वे ऽभिधीयन्ते ११३ १७ तेनाऽप्र यदि वा कर्म २५० ६ ते चाऽन्यत्रापि दृश्यन्ते ६६० २१ तेऽनैवेदमारभ्यम्। ७७० २३ तेन कारकसामान्यम २१२ १४ तेनाइट्र्थ एवऽयं १०८० २२ तेन लति हि स्वर्थ २१८ १५ तेनाऽनारभ्यवावेऽपि १४६ २ तेन तद्वचनत्वे हि | ६५८ १५ : तेनाऽनुष्ठितमित्येवम्। १२५ २२ तेन तद्वक्यचेष्टानाम् २२६ १६ तेनानेकप्रयोगे ऽपि ६६७ ६ तेन तान्येव तैरेयः | २५५ ७ तेनऽपूर्वादिशब्दार्थाः १७५ २० तेन तेष्वष्यवेदघम | १०६ ८ तेनायै कथयन्निर्या २३७ ७ तेन प्रयी द्विषन्पूवम ८५ १ तेनासां यदि वा नैव ७८६ ६ तेन त्रिधैव मन्तव्यः | ८४ १९ तेनासां श्रुतिमूलरवं १५० २२ तेन ह्यन्तारितं तस्य १०३ १५ तेनैकत्र श्रुते राधात् ११३. १५ तेन नैव.श्रुतिस्मृत्योः १०७९ २१ तेनैकविषयस्वेन १७८° २४ तेन प्रकरणमातं | ७०२ ४ तेनैतस्या द्विरूपत्वंम ,