पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/२६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ९१ १ उभयोरप्रमाणत्वं | २९७ ११ एकदेशेऽपि च ज्ञान। १५०° १८ उभयोः श्रुतिमूल- ३०५ ५ एकदेशेऽपि यो दृष्टः त्वम् ८४८ ६ एकद्वत्रिचतु पञ्च | ८३ २० एकमूलव्यवस्थायां | १०८ १४ एकरात्रे त्रिरात्रे वा ( २०५ २१ ऊहथुमपि शब्दानाम् ८४९ २ एकवाक्यतया यावत् | ५५७ ४ एकशक्तिः स्खभचन २२६ ९ एकशक्त्यनुसारेण ७१८ ११ ऋग्वेदादिसमूहेषु | १४५ २२ एकशब्द मनेकार्थम ९९९ ५ ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां । ६४५ २ एकशखानिषद्धानां दद्यात् । | १७२ २३ एकश विनियोक्तव्य ४१६ ६ ऋषयोऽपि हि ल ८५३ २ एकसोपानवरोंको लक्ष्याणाम् । ४०० ४ एकस्तावदतिक्लेशैः ८६ ११ ऋत्विग्भ्यो दक्षि | ८५९ ३ एकस्मिन्नेव मणं त णादनम् । २३८ १ एकस्य च यदा युक्त्या ९१ ५ एकस्य घा प्रमाणत्वं ३२० ३ एकस्यामेव च व्यक्ती ६४८ एककर्मगतrः २ पुसां } एकार्थत्वम्पदस्य ४२८ १२ ५२२ १८ एककर्मवपक्षे स्यात् स्यात् । ११७१ १३ | १९ एकहहीनस त्रणि एककलप्रयोगे हि ४६८ १९ एककालभिसंयोगात ६१५ ४८० १९ एकेष्टि' द्यमावस्य ४२७ २० एक खण्डेन शब्देन ८५९ १ एकैकार्रमस्तु शे ८४१ २ एक त्राऽसति सामथ्र्यं प्रवम् । ७२५ एकरस्यवक | ४३१ १६ एको ऽपि बहुभिमन्त्रः ६ किं वा ७३५ ३ एकत्वेनऽपि सम्बध्य ३७० २ एक हृत रोगो यस्य २६४ १६ । एकत्वे ऽपि च श ११० ७ एकं विनाऽप्यनु ब्दस्य मत् । १७५ १७ एकत्वे ऽपि हि | ११७ १७ एत एव च ते येषाम्। शब्दस्य ९० प्रसज्येरन् ' १७ एत एव । ९६३ २२ एकस्वे सति कर्तव्यः | २६३ २० एतश्चिन्ताप्रसिद्धं १४४ ९ सन्द एकस्वे सति | २४२ ८ एतसान्यासिकं कृत्वा १२२ १० एतरेव धृतेः पाश्र्वात ९