पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२६७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्रुद्धिपत्रम् १७ पृष्ठाङ्गाः पत्यङ्कः । अशुद्धम् । युद्ध । १०४६ १४ मका वका १०४९ ५ ततस्तसम्बन्धा ततस्तत्सम्बन्धात् १०५२ १९ माम मास १०५६ २ प्रथमं १०५७ १२ ह्यस्त्र भूयस्त्रे १०५८ ५ भ्रूषय वैषम्य १०६२ १० १०६३ ४ पुयेन येन ११६३८ नंबर संबन्धा। १०६४ १८ भक्षणन भक्षणेन १०६५ ३ सिद्वम् सिद्धम् ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः चत्क्रिया चिक्रिय काम काम धायत धयत त्कालितं कीलितं दुर्बलं तद् दुर्बलं ए क्रियामा क्रियमा आधानं नि आधाननि १०६७ १०७१ १०७३ १०७६ २६ १०७७ १३ १०७८ १७ १०७८ २३ १०८३ १२ १०८७ २१ १९८९ २० १०८९ २४ १०९० २६ १०९१ २४ १०९२ ८ १०९२ १५ १०९३ १७ २०९५ ९. १०९७ A भय अयः पशूनाः पना सस्सा तमा धम्मर्विन धर्म विन समय संस्था सेवा समर्थ गच्छति गच्छन्ति भा