पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२५२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तन्त्रवते कस्य पृष्ठाङ्गः। पङ्क्त्यङ्कः । अयुद्धम् । युद्धम् २१ यद्यु २१ २२ पासः । प्रत्य पतः प्रत्य २१ न्द्रिक न्द्रियक €यमिति व्यर्थत्वमिति २४ २५ २९ १३ सयन सयनं १४ देवत्यं द्वयय रक्षम रक्ष्यमा अधा अथd ३१ ३३ ३३ ३४ ३४ १८ यथाव यथैव मन मन दिति १२ दांत ३५ हृत्यु ह्यभ्यु तावश्रे तद्यiध ३६ ३६ ३७ ११ चित बता हुन् ङ्गात् निर्मोन निस २२ फलं सम्बन्ध- फलसम्बन्ध ३७ ३७ ३७ ३८ ३८ २२ यताफल यन। फल माण म १९ १९ धन्त १२ १४ ३८ ३९ ३९ ३९ ४२ ४३ ४५

ननु न तु म्य द् धते विश्रमः विमर्शः सिखं सिद्धम् क्रियाविध क्रिया विध प्य कर्ष प्यपफर्भ ययन युज्यते वाचिना। त्वमखु वधूची तथ्य तद्रव २३ आचिनो ४८ ८ १४