पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२४४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


D ११७८ तन्मृषार्तिके । लमध्ययज मानयोर्विकल्पते किं वा फलं नित्यमेव । याजमान मिति विचार । लिङ्गदर्शन’च्च ॥ २७ ॥ सर्वाशिषामृत्विक मृत्विक्प्रयोज्यनां यजमानसंबन्धानुवाद एवमत्र कल्पिष्यते । कम्मार्थं तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यर्थवत्वात् ॥ २८ ॥ यस्वमन्तापदि फलं कर्मप्रय गoवोपयुज्यते तद्य जमानेन।पि तथेष्यतएवति नात्मने पदे न विरुध्यते । व्यपदेशाच्च ॥ २६ ॥ व्यपदेशादितरेषामि यत्र व्र। ह्या गागत मद हृतमिव तु प्रस्तावक्शन मन्त्र गतं तद्दि ने शेन कर्य मानं कदा चिदुभयन्न शक्यते कल्पयितुमियश झा स्यात् । कल्पः न तुम्तु थगपरप्रवृत्तेरविशिष्ट इति न किं चिह्न र व- मथ कम्मन्नभवेव प्रयुञ्जते यदैकनापि प्रयुज्यमानः शक्नोत्येवोभयगामि फलं प्रकाशयितं तदा मिड़े थे न किं चिदभयकर्तक वेन प्रयोजनमस्तैश्यध्वर्यनियमः । द्रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषा सर्वकर्मणाम् ॥ ३० ॥ गत: समाख्याविरोधविरोधविषयः सर्वे श्च ऋश्यादि

  • कर्मप्रधान एयेति क० पु० पाठः।