पृष्ठम्:गणितसारसङ्ग्रहः॒रङ्गाचार्येणानूदितः॒१९१२.djvu/५०५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


APPEND£x ii. 809 (81 & 82) 1;1;1; 1. (83) 0. (64) { (88 8 88) 1. 1. 5 8 (8 to 1) 4, (74) 2; 3; 4. (6) (०) 3; 3 ; 9; 2 ; 5. (D) 2, 3; }; }; 81; 162. (८) 2;B ; ; ; 81 ; 243 ; 486. (8) (1) 8; 136; 340; 280. (2) ++; 220; 480; 288. (3) 78; 288 ; 560; 325. (81) (1) 5; 21 ; 420 ; when the optionally ohosen quantity is 1 throughoub; (2) 3; 11 ; 282; 53582 ; when the optionally ohosen quantities are 2, 1,1 (83) 2 ; ; ; ; when the ohosen quantites are 6, 8, 9. (84) & : 12; 18; when the ohosen quantites are 6, 4, 3. (86) (1) 18 : 8; when the ohosen number is 3. (2) 80; 15 ; when again the chosen number is 3. (84) (1) 8; 12; the chosen number being 2. (2) 3; 15 do (3) 46; 92 do (4) 22; 110 do (90) (1) ; 28; (2) 25; 175. (91) 18, 240. (92) 151, 3020. (94) (1) 22, 44, 38, 86, 58, 118 ; when the sum is split up into and 4 and the ohosen number is 2. (2) 11; 22; 53; 288; 181; 38; 20; vbon bhe sum is split up into = 2 420 (98) 52. 97) 21. (98) (100 to 102) 1. (108 & 104) 1. (106 & 108) 1. (108) 8 1 31 (110) and . are optionally chosen quantition,

  1. 3* 6 the

12 3, (111) 78 12 )ि (118) (1) 0.