पृष्ठम्:कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्.pdf/४८३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शुद्धाशुद्धपत्रिका. 19 17 26 13 27 लक्ष्मी मन्त्रोद्धेश- वृद्ध सार्ध गुद्यं डिमबो कोदण्ड 29 14 363 363 प्रवार लक्षमी मन्त्रोद्देश वृद्धस्सार्थ गुहा डिभो कोशदण्ड प्रवीर द्रोणा काथनील निवेशयेत् दुर्ग संक्रान्तो अनुयुञ्जीत 49 13 मागाणा काथनलि निवशयेत् दुर्ग संग्रान्तो अनयुञ्जीत 61 10 शुरागं 88 13 d 92 कलदौत थुषिरे भष्टेकन धानानां बभाग दश कलधौत सुषिरे मष्टकेन धनानां षड्डाग 58 9215 93 16