पृष्ठम्:काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः (कामधेनुव्याख्यासहिता).pdf/१८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अस्य पुटस्य पुटपरिशीलनं न आवश्यकम् ।