पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/254

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कर्मणि नियोजयति । उपजनयति हि२ प्रभुप्रराआदलवोऽपि प्राआआल्भ्यमधीरप्रकृतेः । स्व?एपा ष्येकावस्थाने कालकला पीरचयमुत्पादयति । अणुरप्ःयुपचारपीरग्रहः प्रा?आयमारोपयति । तटादि नातिग्?एदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्यमिच्छामि । अतिमहत्ग्त्रलु भवद्दर्शनात्प्र भृति भे कौतुकमस्मि?ईवग्ये । कतरन्मरुतामृपीणां गन्धर्वाणां गुह्यकानामप्ःसररनां वा कुलग नुगृहीतं भगवत्या जन्मना । किमथा वास्मिन्कुसुमसुकुमारे नवे वयसि व्रतग्रहणम् । क्वेदं वय ? केयमाकृति ? क्व चायं लावण्यातिशय ? क्वेयमि?ईद्रयाआघाआभुपशान्तिः । त? दद्भुतीमव मे प्रतिभाति । कि वानेकसिद्धसाध्यसंवद्धानि सुरलेकसुलभायपहाय आदईव्याश्रमपदांयेका किनी वनमिदममानुपमधिवरासि । कं१ श्चायं प्रकारो यत्तैरेव पञ्चभिर्महाभू?तरारब्धमीदृ१शं धवलतां धत्ते शरीरम् । नेदमसाआभिरन्यत्र दृष्टश्रुत१ पूर्व वा । उआपनयतु नः कौतुकम् । आवे दुयतु भवती सर्वमिदम् इत्येवमभिहिता सा आकईम?यन्तर्ध्यायन्ती तूष्णी मुहूर्तमिव स्थित्ंवा ? तत्र सुलभः गुप्रापो मां वलाद्धठादनईच्छ?तमवा०ंछेतमाआगी प्रश्रकर्म?ईआ पृच्छाआईकयायां ?ईयोजयतई व्यापार यतई । उ?ग्जनेति । हीतई ?ईआईश्चतम् । आप्रभोः स्वात्मईनः प्रसादलवोऽआई?ग् प्रसन्नतालेशोऽ?ःयर्धारप्रकृतेश्चञ्चल स्वभावस्य आप्रागत्म्ंयं आआष्टर्यगुपजनयत्युपपादयातई । स्वल्पेति । आआकाब?न आआकाबसिआती स्वत्प्गीप स्तोकात्पई कालकन्लाआआञ्चदशत्?बाआआमईका पारईबयंसंस्तवमुतगदयतई जनयति । अणुरापीग्रमागृआरप्युपचारपार्रग्रहः पूजार्स्वा कारः प्रा?आय्ग्ं स्नेहमारोपयत्यारोआआविषयीकरोआईत ? तदिति । तद्यीद नतिखेदकर?ईव नात्तीप्रयासजनकसदृशाआ आईमव ततः कथनेन आनईवेदनेनात्मानमनुग्रा?प्तमम्युपागईत्तत्त्वईषयीमच्छामई सशईहे । ?आतीति । रवलु नईश्चये । भ वद्दर्शनात्प्रभृआतई तवाआढोकनादारम्य मे ममाआस्मई?ईवषये ?ग्?त्त्वईषयेऽआईतमहत्कौतुकमत्याच्चर्यम् । कतरदिति । मरुतां देवानाम् ऋषीणां मुनीनाम् डाञ्धर्वाणां देवाआआयनानाम् ? गुहृआकानां यक्षाणाम् उआआःसरराआंआईतलोत्तमाआ र्दाना मध्ये । नईर्धाणे आग्ष्ठी । जंमना प्रादुर्भावेन कृत्बा भाआवत्या स्वा?ईन्या कतर?ंकतमत्कुलम०एवयोऽनुगृ हीतमनुग्रहत्त्वईषर्याकृतम् । किमिति । ?ईमर्थ आकईप्रयोजनमीतई यावत् वोईत त्त्वईकल्?गर्थः । अस्मिन्नवे न्तने वयस्यवस्थायां कुसुमं पुषग्ं तद्वत्सुकुमारे कोमले व्रतग्रहणं आनईयमस्वीकारः । क्वेतई महद?तरे । इदं आप्रत्यक्षो आग्ल०ंयमानं वयः क्व । अथ चेयमाकृआतईराकारत्त्वईशेषः ? । तथा लावण्यं चातुर्य तस्यात्तईशय आआईधक्यं क्व ? तथोनीद्रयाआ?आआं करणानाआईमयमुपशतिआईर्वषयोपरमः क्व । तदिति । मे मम तत्सर्व पृ?ंऋआर्त्त्क्तम?ताभईवाश्चर्य आईमव प्र?ईभति प्रतईभासते ? उआन्य? । क्तईमईत्तई पूर्ववत् । उआनेकेति । अनेके बहवो १गे आईराद्धा महायोआगीआ नस्तैः साया आनईष्पाद्याः आईक्रया इत्यर्थः । ताआएआः संबद्धाआनई सं?ईर्णानई सुरलोका देवश्ग्मूहास्तेषां सुलभा?ई सुप्रापान्येवांईव?आआनई आदईव्याथ्नमपदानई महागुनीनां आनईवासस्थानान्यपहाय आईबगुच्यैकाक्तईन्यसहायामानुपं मनु आयवर्जितामईदं वनमरण्यं कथं त्वं भवत्याधईवराआईरा । उआगे?ष्या?वराः इत्तई वनमईत्यस्याआई?करगस्य कर्भसं ज्ञाया आईद्वर्ताया । कश्चेति । कश्चानिआर्दईष्टस्वरूपोऽयं प्रकारः आप्रभेदो यत्तैरेव रार्वप्रत्सईद्वईरेव प्यामईर्महाभूर्तः पृआथई ?आप्नेजोबाम्बाकाशख्ःपईरारव्धं रीचतमीदृ२ शरीरं देहः । ०?वेति । धव?ईढमानं धत्ते दधात्तई । नेति ।