पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/245

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सितशिरोभागाम् ? जटापाशग्रथितमुत्तमाङ्गेन मणिमयं तामाङ्कमीश्वरचराआआद्वयमुद्वहन्तीम् ? रविरथतुरङ्गसुर?ण्णनाआ_त्रक्षोदविशदेन भस्मना कृतलत्यटपट्टिकाम् ? शिग्?रशि लाआईऋ?ष्टश शाङ्ककलाआमईव शै_आलराजमेग्त्रलाम् ? अतुलभक्तिप्रसाधितया लात्_यीकृतलिङ्गयापरंयेव पुण्डरी कमालया शूस्या संभावयन्तीं भूतनाथम् अनवरतगीतपीरस्फुआईरताधरपुटवशादातईशुचिभि शुद्धहृदयमयूखौईरव आआआईतगुणैरिव स्वरैरिव स्तुआतईवर्णैरिव शूतैर्मद्भिर्मुखान्निष्पतद्भिर्दशनांशुभिः पुनरीप स्नपयन्ती गौरीनाथम् उआआईतावईमलैश्च वेदार्थैरिव साक्षात्पितामहमुखादाकृप्रैऋर्गायत्री वंप्ंगरिव ग्र?ंथन?_फीततामुपगतैर्नारायणनाभिपु?डरईःआकजीजैरिवो?पैः सप्तर्पिभिरिव करस्पर्श पूतमात्मानमिच्छद्भिस्तारकारूपेणागतैरामलकीफलस्थूलैर्मुक्ताफ?लरुपरचितेनाक्षवलयेनाधि ष्ठितकण्ठभागाम् परिवेषपरिगतचन्द्रमण्डत्लाआमईव पौर्णमासीआनईशाम् अधोभु?हरशिर कपाल भूताआर्मीव । जटापाशे जटा?टेग्रीथतं आआआईम्फतम् । मणा»ईति । आआआईत्त्क्तत्त्वईशेषप्रकटनाआआर् माणीआनीईर्मतं रत्नघाटईतं ना?आए मूलर्वाज?आआ?आईवह्वं यस्मिन्ने?ंभूतमीग्रचरणद्वयं शंभुपादंयुआआत्ढमुतमाआएआन आईशरसोशूहर्न्ता वारयन्ती म् । रधिआईरति । रवईरथस्य आआऋ_र्यस्यन्दनस्य य्गे तुर?आ उआआआस्तेपां १बुराः शफास्तैः क्षुण्?णाआनई ?ई?र्णताआनई याने नक्षत्राह्यी भानई तेपां क्ष्?आएदाऊआआआर् तद्वीतूशदेन आनईर्मलेन भस्मना ?ईआभूत्या कृता त्त्वईहईता त्ढलाटपीऋका पुआऽ?रविशेषो यया राआ ताम् । त्ष्लाटस्प दृढत्वे?आ आगईश् लारूपत्बाआत्रृलाटप?ईऋकाआआध आईत्रपु?नुररूपत्वेनार्वलन्द्राकर वादाहशिखरेति । आआईआखरीशलायां राआनुशिन्?आया आ।ई९ठष्टा लग्ना शशाह्नकता यस्यामेवां?ता शैलराज गे?आआलामईव आईहमाचलमध्यभागमईव । कि कुर्वर्पाम् । संभावयेतीं संभावना?ईषर्याकुर्बर्ताम् । कम् । भूतनाथं महाद्धईवम् । कया । दृष्टाआआ । वेतत्वसाम्यादाहअपरया आमईन्नया पुण्डरीकमालयेव आईसत?भोजपा? ऋ_यएब । ?आभ दृआईष्ट आईशेपयन्नाह?आतुलेति । ?ंआतुला नईरुपमा या भलेराराव्गत्वेन ज्ञानं तया प्रसाआईधतया प्ररान्नाआ । ल९ंयीति । तर्क्ष्याकृत ध्यानावलावनीकृतं क्तईङ्गं साआवरं यया राआ तथा । पुनस्तामेव ?ईशेपय न्नाह७आनवेति । उआनवरतं ?ईरेतरं य?आईतं गानं ते?आ प?र्स्फुआईरतः प्रचलईतो योऽधरपुट ओष्ठपुटस्तद्वरूआआन्गु राआदास्याआवई?पताद्भईः क्षराद्भईर्दशनाशुआभईर्दन्तदीआप्तीईभः । पुनरापई पूजाप्रारम्भेस्नपितत्बाआई?र्तायवारमाआगी गौरीनाथं महादेवं स्नपयोर्ता स्नपनं कुर्बतीम् । ?आथ दशानांश?ईवाशनाष्टईउऋआतीति । वत्तईशयेन रार्वाविक्येन शु आबीईभः पावईत्रंएः । ?ंआतईनंएर्गत्शादाहशुद्धेति । शुद्धं आआईर्मत्ढं यद्धृदयं चेतग्तस्य मयूखाः आकईरणास्तौरईव । आऊआतिएवआईऊत । र्गारतान् उआ आआउरण्वा मधुऊरत् वादय्वरतौईव ।ऊ स्वरेवआईऊतू । स्वराः पदु_जा दूय् स्तंए रईवू आरौ सूतु_ तुआईतिऊऊ ।ऊ सुतुतईर्नुऊ_