पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/236

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


आईतदवैआयस्तया तु तस्य प्रदेशस्य प्रयत्नव्यापृऋतलेचनांऽपि विलोकयन्न किआंचद्ददशा स तमव कं?वल??मंनवरतं भो दं शुश्राव । कुतूहलवशाआच्च गीतध्वनिप्रभवजिज्ञासया कृतगमनबुद्धिर्दत्तप य?आण?? द्रायुधमारुह्य प्रियगीतैः प्रथमप्रस्थि?तरप्रार्थितैरपि वनहीरणैरुपदिश्यमानवर्त्सा वकु ?ल?लाल?वङ्गल??वल??लतालोलकुसुमसुरभिपीरमलयालिकुलविरुतिमुखरितया तमालनीलया वदे। ??आगमदवी?येव पश्चिमया वनलेखया निमित्तीकृत्य तं गैतिध्वनिमभिप्रतस्थे । क्रमेण स?ंमुग्व?आगतै ? अ?ःच्छीनर्झरजलकणजालजनितजडिमभिः जज?रितभूज? वल्कलैः धूर्जर्टिवृषरो म थफंनीवन्दुवाआईहभिः पण्मुखशिखण्डिशईखाचुम्बिभिः अस्व्रिकाकर्णपूरपल्लवोल्ल?आसनदुर्ल यार्काणंतं सुतम् । कीद्दशम् ? श्रुतईसुभगं कर्णमनोहरं वीणा वल्लकी तस्यास्त?यः प्रसईद्धास्तासां झंका रोऽत्र्य??? श?दऽएन आभश्रं संपृ??म् । अमानुषम् । दईव्यमईत्यर्थः । श्रुत्वेति । श्रुत्?वाकर्ण्य । चकार पृ?र्ववत् । इआइ । नमुपनातं समुत्पन्नं केऐआतुकमाश्चर्य यस्य रस तथा । इतईशव्दद्योत्यमाहकुत इति । जेन वईगतमर्त्य ?????ंऽमानुपं प्रलंं?? सीतध्वनेः सभूतईः प्रभवः कृतः स्यात् । कमलिनीति । कमलिनी नलईनी तस्या दलै य । । ?आ?खरः प्रस्तरस्तस्मादुत्थथाथांत्?थानं कृत्वा गीतसंपातेन गेयोत्पप्त्या सूचई?तां ज्ञाआईपतां ताभेव दिशां क?अं प्रतिं चक्षुनं?त्रं प्राहईणोत्?प्रेरयामास । तस्येति र पूर्वोक्तप्रदेशस्य गीतस्थलस्याआतईदवीयस्तयातईदूरतया प्रयत्रंनात्युयमंन व्यापृते व्यापरिते लोचने नेत्रे येनैवंभूतोऽआपई आईवलोकयन्पश्यन्न आईकंचईद्ददर्शालोकया मन ? कंवलमनवरनं नईरन्तरं तमेव शव्?दं शुश्रावाकर्णयामास । कुतूहलेति । कुतूहलवशात्कौनुकवशाच्छ । । वबंः प्रभव उत्पात्तईस्तस्य? आईजज्ञासा ज्ञातुमईन्छा तया कृता वईहिता गमने बुआईद्धर्येनैवंभूतः । दत्तेति । दननार्गापतं पयणिं पल्ययनं यस्मिन्नेतादृशीमन्द्रायुधमश्वमारुह्यारोहणं कृत्वा तया पश्चिमया वनलेखया । ???????ं????? ??आपः र तं पूवं????ं गीतर्ध्वानं आईनमीत्तीकृत्य आनईदानीकृत्याआईभप्रतस्थे संमुखं जगाम । कईंवीईशष्टः । उंपीत । उपदई?यमानः कथ्यमानो वर्त्मा मागांर् यस्य सः र कैः । अप्राआर्थईतैरप्ययाचईतैरीआ वनहारईणैररण्य नुः ः मु नां तानंव विआशईनीष्टीप्रयेति । आईप्रयं वल्लभं गतिं गानं येषा तैरत पत प्रथमपादौ प्रीस्थतैः य र्चा??तै मु सव वनलेखा आईवशंपयन्नाहवकुलेति । बकुलः केसरः एला चन्द्रबाला र आपृथ्वी?आ चैद। बालै?ल?आ नैष्कुआईटवेहुला इत्यमरः । लवड्गो देवकुसुमवृक्षः लवलीनाम्नी लता वल्लीआवईशेपः तासां लोलानि च??ला र्न कुमुमानई पु?पाणई तेपा सुरीभर्घ्राणतर्पणः पारईमलो ओथो यस्या सा तया र अलीति । आईल कु लाना त्रनरसटाना या आईवरुतईः शव्दवईशेपस्तया मुखरईतया वाचालईतया । तमालेति ? तमालास्ता आर् ?च् छा ?ऐनाल??याऽनैतया ? श्यामत्वसाधर्म्यादाहीदङ्गागेति । दईशा नागा हास्तईनस्तेषां मदवी?येव दान थेण् आपं ? क्रमंण?एआईत । क्रमेण पारईपा?आ । चकार पूर्ववत् र अथ चन्द्रपिआडे आवीश्निआईष्टपुण्यैरिति र युआए ः पीवत्रंऐः कं??लांसमारु?त?? रजताआईद्रवायुआभईरीसनन्द्यमान आनन्यमान । ञ?थ मारुतानां आईवशेषणाआईन र मुसागलैराभईमुल?आगतैः । अ?च्छेति र अच्छाआनई नईर्मलानई याआनई आईनर्झरजलाआईन प्रस्रवणपानीयाआनई तेषां ल?? ?इ?न्दवस्तेषा नालं समूहस्तेन जनित उत्पादईतो जाडीमा नासं यैस्ते । जर्जीरआ_तति । जजारईताआनई कां तं ???क?मानि भूर्नाणां मृदुन्वचौ वल्कलाआनई चोचानि यैस्तैए । धूर्जटीति । धूर्जटिरीश्वरस्तस्य यो सुषो व व??स्तस्य ?एआमन्थश्चीवेतचर्वणं तस्य फेनो डिण्डीरस्तस्य आईबन्दून्वहन्तीत्येवंशीला वाआईहनस्तै र षण्मु खांईत । पण्मु??आ?? काआर्तंकेयस्य यः आईशखण्डी मयरस्तस्य आईशखा चडा तच्चाम्बीभस्तत्स्पर्शाक???गीआईभ । चं