पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/230

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


प्र आशुऋचक्राआत्य्ं त्रिभुवनमुद्भिन्नपङ्कजेनोदरे?आ नाराय?आमिव बिभ्राणम् ? आसन्नकैलासाव । आय्सा न औऋ_तशृएआ भगवत खप्य?परशेम९तनो।एमजनक्षोभचलितचूडाम?ईआचन्द्रग्?ण्ड?युतेना आऋ आगांन जत्ठ?आ_आआआलतवामार्धकपोत्ग्गलितलावण्यप्रवाहानुकारि?आआ मिश्रिरतजलम् ? उपकूलत यां यृ?आनाआनिआईआग्ञ्वान्धकारिता ऽंयन्तार?र्श्शमानरसातलद्वाआररिव स।लिलप्रदेशैर्ग१भीरतरम् ? दि आआपाआ आआनीन?ऋआआआआङ्कश्चक्रवाकत्मईथुनेः परिह्रियमाणनीलोप्ंपलवनगहनम् उआसकृत्पितामहपरि आआरा नकग?आरन्?आआरिपूऋन्जत्?म् ? अनेकशो वात्ठीग्?ल्यकदम्बककृतसंध्योपासनम् ? वहुशः सलि । आईआ?आआआआबित्रीभग्नदेवांर्चनर्कमलसहस्रम् ? सहस्रशः रार्प्तापा मण्डलङाआनपातवत्रीकृतम् सर्वढा आर् । ? । आऋ?आं?आकृपलतावल्कृत्रृपु?आयोदकम् ? उदकक्रीडादोहदागतानां च गुह्यकेश्वरा?तःपुरका आर् । आआना महाऋर५क?आचापचक्राकृआईतभिरतितिक?टरावार्तईभिर्नाभिमप्यडलैरापीतरमलिलम् ? क्व ?ऋआई?ऋ७ऋनृंआनि । त्रईःड?आआआईन आधईक२रातानई पङ्कजाआनई कमलानई यीस्मन्नेवंवईधेनोदरेण मध्येन । आईद्वर्तायएक्ष ग् जं नाआराकमत्?ं य?ईम?एवंभूतेनोदरेण जठरेण नारायणमईव कृष्णमईव आईत्रभुवनं आईआमी_यष्टषं आईवप्राणं । । । वांआ आईत्रःपुवनं षीआदृआएपयन्नाहप्रतिमेति । प्रतईमा प्रतीईवम्बं तरय नईमेन व्याजेनान्तःप्रत्त्वई४ । ं आ?र त्रन्कजो?आआ नक्ः_यका?ईना बर्तमानं यत्काननं वनम् शैलोऽद्रिः न९आत्राआणीआ कुक्षाआंएआ ग्रहा ं ? । तांआआ चमावात्ङ्गृं गगृ?_आए याम्मईस्तत्तथा । पुनस्तदेव त्त्वईशेषयन्नाह०ंआआसन्नेति । उआआरान्नः समीपबर्ती नृ आंआ आजताआईद्रस्तम्मादवर्तार्ण?एआर्त्तातस्य शतशाः शतवारं भगवपो माधप्ंम्यवतः खण्द्वएरशांएरीआरस्य ७ंआ । आ०रीःआःवनाभंंगं ?र्ग्तातांयां यः ८ंआएआ०ंआआई?त्तचा?आःंयं तेन च?ढईतः कम्पितो य?ं५डामीणभूतश्चन्द्रग्ऽआण्ड ंआ आं आर् आगतंना?ऋतर?आएन र्पागृ_पद्रेबेण मिआश्रईतमे?ईभूत्तं जलं पानीयं यस्य तत्तथा । उआथ र्पायूषरसं ःं ।ए आऋआआआऋथ्जत्ंशृईत । जलेन ?आ आ?ढेत»आए धोतौ यंंआ वामार्धंकषोलौ पार्वर्तागा?ऋआत्परप्रदेशौ ताभ्व्यां आआआत्ढईतं । आन??आ आआन्दयई त?आ यः प्रबाहो रयस्तस्या?आकाआरईणा । तत्सदृशेनेत्यर्थः । उ१गेति । उपकूल उपकण्ठे ।ं ? ?ऋव आंं १आ आआर् ग्नृनृऋवनं तस्य ?प्रतिविम्वः ?प्तिछाया_तेनान्धकारवदाचारईतानग्भ्ंयेतरा?ईआ मयप्रदेशा येषां कृ आनाआग्?आरितायेतरत्वसाम्येनोप्ंप्रेथतेदृश्गमानेति । दृश्यमानरसातलद्वारोरईब वीक्ष्यमाण । । नु ग्?ऋआर्नाशृं०ं?र्प । आआवंम्ंतंः सीत्?लप्रदेश्ंंआः प्गनीयसाआं?र्गभीरतरं गर्म्भारतरम् । अतपब पूर्वोत्त्क्तसाम्या उऋ ? आईशृ_वपिआति । आर्द्दबाआईग् आदईवसेऽप्युपजाता समुत्पन्ना आनई?आआयाआस्त्रेयामाया शङ्कारेका येपा तैश्चद्र? ? ए ?रा आऋंआंः पं आकद्वे?एः र्पार राआमस्त्येन आ?ईऋयमाणं त्यज्यमानं यमीतोप्ंपलवनमईन्दीवरखण् ?ंउ तेन आआहनं । मू । असन्युनईदति । णंसकृआईन्नरेतरं आआआतामहेन ब्रहृआणा पीपूआईतो भृआआआए य कमण्?लु कुआईणुका ?ंआ आं आंआ चामा आगेन आआनं ?गवनं ज९ढं र्जावनं यस्य तत्तथा । ?आनेकश इति । उआनेकशो वारंवारं वालीसल्या आ? आ । ?रेर् । आस्तंपां क९र्म्?ग्?ंऋ समाऋरैऋ स्तेन कृतं त्त्वीहईतं संयोपासनं सांऋयावृदनं यीम्मस्तत्तथा । बहुश ?_आईन । ःंआपं?? आआ?ईडन्?ए जार्य्ऽवर्ताणांर्त्तार्णा दृआआ सा?ईत्री हुताशनपबी तया भग्नमु मू?ढईत्तं देवार्चनार्थ ।आ०ंआ ऋआनां वल?आएराना रा९स्रं यीमास्तत् । सहस्रश इति । सहस्रवारं सप्त?ंआणां मरीआचईग्न आऊतीनां मण्डलं