पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/219

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


व र्भाआ तारा?आआथ९ममरलोक आरुरोह रजोआईमषो?आ मही । त्नईःशेषपीतातपमन्तर्दह्यमानमिव ओजलेषु धूसीरतरविरथध्वजपटमपतदवनिरजः । भुहूर्तेर्ने च गभ०वासमिव संहारसागर आव? कृता तजठरमिव महाकालमुखमिव नारायाघाआएदरमित्र ?ह्माण्डामईव आवईवेश आआए मृन्मय इव बभूव आदईवसः । पुआस्तमःय इव चकाशिरे ककुभः । रेणुरूपेणेव पीरण आरतलम् । आआकमहाभूतमयमिव त्रैलोक्यमारनीत् । आथ निजमदोष्मरनंतप्तानां दन्तिनां दि?ईआ आईदशि करविवरनिःराऋतैः क्षर?ईः क्षीरोदधवलैः आसारैःकार्घापल्लवप्रहातईविसृ९ तेन च विसपा ता दानजत्ठबिआदुदुर्दिनेन हेपारवविप्रकीआर्घौश्च नां लालाजललवजालकैरुपशीमते रजसि पुनरापई जाता?एकासु दिक्षु र?आ?आगरादिवों?एमा ओक्यतदपीरमाआगं बलमुपजातविस्मयः सव९तोदत्तदृष्टिर्वैशञ्पायनश्चन्द्रापीडमावभापे आमरलोकं स्वलांर्कं रजोमईषे?आ रे?आच्छलेन मर्हा पृआव्यारुआआएहावरोहणं पकार । आआकवारं गोरूपोआ ? । इदार्ना त्वेत?गेणेल्पर्थः । अताआव पुन शव्दोआआदानम् । ञिःशेषेति । तदब?रिजो जली?जलेपु आआनयिएष्वपतत्पपातेल्पर्थः । कीदृशम् । ?आईःशेषः रामग्रः ?गईत आस्वृआ?ईत आतपः सूर्यालोको येन एवातर्दह्यमानमईडान्तर्मध्ये प्रज्वलमानत्मईव उआनेन जलपाने हेतुर्दीर्रापः । पुनः कीदृशम् । धूस आं । धूऋराआरईतो ??वणांर्कृतो रवईरथस्य सूआर्स्यन्दनस्य ध्वजपटो येन तत् मुर्ह्र्ते?नति । मुहूर्तमात्रेण । सवाह्याभ्यन्तरव्यास्योपमानान्याहगभ५त्या?ई । गर्भवासीमव ??आवासमईव संहारराआआआरजत्ढत्मईत तजलाधईपार्नायमईव । कृता?तजठरमईव यमोदरमईव महाकालमुरवमईवारज्ञण्डद?डायमानो यः कालो लस्तस्य मुखमईव नारायणोदरमईव जनार्दनोदरमईव बह्याण्द्वत्मईव पृआई?र्वा वसुंधरा आर्यवेशा सर्वत्र आर्तातई । रौन्यत्मीतई शेषः । गभावासा?ईकभिब रजोरूपेण पृआईथवी सै?यं प्रत्त्वईष्टेल्पर्थः । अत्र आआर्भवासा आमानैः सैन्यस्यात्पुत्कृष्टताद्यनेक।आम०आवीच्छन्नत्वं रमूआचईतम् । तदन्तःप्रवेशाब रज्जसोऽआआगी ततोऽप्ग मेत्तई भावः । मृदिति । मृमय इव मृदा वईकार इव । अत्र त्त्वईकारार्थे मयट् तद्व?ईव ?ईबराआए ?ईनं पुस्त इति । पुस्तं ले?याआईदकर्म तञ्मघ्य इव वई?ईढाआआ इव ककुभो ?ईशश्चकाशिरे शुशुआभईरे । रेणु ति । रे?आरूपेण रवोमयत्_वेनेवाम्वरतलं व्योमतलं पीज्जतं तमयता आआतम् । एकमिति । आआकं महा आई?र्वालक्षणं तमयत्मईव त्रत्?आएक्यं त्रि?ईष्टपमाराआएद्वम्ब थेति । तदन तरं वेंशाम्षायनश्च द्राआआईउमाबभापेऽआभईद?ंआआवई??आ वय । कस्मि रातई । रजस्युपशमईते प्राप्ते सतई । कैः । निजेति । ?जिमदस्या?ंमीयदानस्य य ऊआमा तापस्तेन सतप्ताना प्रज्वरूईढतानां आआं हृआईस्तनां आईदशि ?ईआशीआ प्नतई?ईशां कराः शुण्डास्तेषां त्त्वईवराआआईआ र?आआआईआ तेम्यो आईव?आईआरातैर्वहईरागतै ?_आरद्भिः स्रवाद्भईः । र्क्षारोदः र्क्षाररागुद्रस्तद्वद्धव?रेआः शप्रंंः । र्शाकरा वातास्तवाआरईषईपुषस्तेषामाराआरा यो वृष्टय?तईस्तथा । क्ःर्णा आआव पाङ्कवास्तोगं प्रहृतिः प्रकर्पंण हननं तया वई?उतेनेतस्ततो वी६ईआप्तेन । । ?ईआसर्पता ?प्ररयता दानजलाचईन्दढीर्दनेच मदवा?र्?प?मेघजानततमराआ । तथा वाआईजनां ?ग्ङ्ग?आआं