पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/218

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


करकरकमलवनोद्दलनद्विपयूथेन आआगनमहीतलप्लावनप्रलयपयोधिपूरेण त्रिभुवनलक्ष्मीएशिरो वगुण्ठनपटेन महावराहकेसरनिकरकर्बुरेण प्रलयानलधूमरस्तिमांरनलेन पातालतलादिवो ?ईष्ठता चरणेभ्य इव निर्गच्छता त्?एचनेभ्य इव निष्पतता दिग्भ्य इवाआआन्छता नभस्तलाआदईव पतता पवनादिवोल्लरनता रविकिराघोभ्य इच्च संभवता अनपहृतचेतनेन निद्रागमेन अनवगणितसूर्येणान्धकारांघा अघर्मकालेपस्थितेन भूआमीआऋहे_ण अनुदित तारागाआनिवहेन वहुलनिशाप्रदोषेण पातईतसालईलेन जलधररनमयेन अभ्रान्तभुजं आआमेन रसातलेन हारईचरगेनेव संवधा मानेन त्रिभुवनमलङ्घ?ग्त रजसा । विकच कुवलयवनमिव नवोदकेन आआगनतलमवष्टभ्यमानमलक्ष्यत र्क्षातैदपाण्डुना क्षितिक्षो देन । वहुलर?एधूग्प्तारईतमशिशिराकईरणबिञ्बमवचूलचामरामईव निष्प्रभमभवत् । दुकू लपंंटधवला कदलिकेव कछपतामाजगाम गगनापाआआ । नरपालबलभरमरनहमाना र्तास्मोईन्द्वपयूयेन दृआआस्तीआमूहेन । आआगनेति । गगनमेव मर्हातलं पृथ्वीतलं तस्य आआआवनमाक्रमणं ती?न्प्रलयः क९ंपाञ्तस्तस्य य पयोआईआः समुद्ररतस्य ?रेण प्लवेन । त्रिभुवनेति । त्रिभुवनस्य आईत्रत्त्वईष्टपस्य या लर्क्ष्भा आप्रीस्तस्याः आईआआरोवगुण्ठनपटेनोत्तमाआआआच्छादनवस्त्रंण । महेति । महावराह आ?ईवराहस्तस्य केसरानईक्ःरः सटासमूहस्तद्वत्क?र्रंएण मोलनेन । प्रलयेति । प्रलयस्य कप्ंपांतस्पानलो वा?ईस्तस्य या धूमरलिर्दहनकेतन प?ईस्तद्वन्मारालेन पुष्टेन । पातालेति । आआतालतलाद्वद्ध वागुखतलादुत्तिष्ठतेशेत्थानं कुर्वतेड चरणेति । चरणेभ्यः ?गदेभ्यो ?र्गिच्छपेव ?ईर्गमनं कुर्वतेव । लोचनेति । लोचनेभ्यो नेत्रेम्यो आईनापततेव पतन कुर्वतेड ?ईग्म्य ऐंद्राआ?ईम्ंय आगच्छतेवईगमनं कुर्वतेव नभ इति । नभस्तलाङगेमतलात्पततेव पतनं कुर्वतेव । पवनेति । पवनात्समीआणादु?आरातेवोल्लासं प्रामुवतेव । रवीति । रत्त्वई?ईरणेम्यः सूर्यरीइमम्यः संभवतेव प्रादुर्भवतेब । अनेति । ?ईइआयाः प्रर्भालाया आगमः रामागमस्तेन । अत्र तु स्वप्ना?ई?ईलक्षणं वा?आं ज्ञानं तस्मा?ईत्यत आहनेर्पि । अनपहृतमगृर्हातं चेतनं चेंतंयं येनैवंत्त्वईधेनेल्पर्थः । अतएवालौ क्तईक ण्?वेतई भावः । अनवेति । अनवगीआपोऽनईराकृतः रदूयां भानुऊंर्नैवंम्?तेना?धकारेणेव तत्मईस्रेणेव । अघर्मेति । अघर्मकाल उपी०आतेन प्राप्तेन भूमईगृहोआ व?आआआमध्यसदनेन । घर्मकाले तु तदीआआईसतं स्यादत एवोक्तमघर्मकालोतई । आङाआर्भकात्?आएआआईसातेन इतई पाठे वर्मकालस्तपस्याचरणादौ तस्येष्टत्वात् । अताआ वोत्त्क्तमघर्मकालोतई । उआनुदितेति । अनु?ईत उदयं न प्राप्तस्ताराआआ?आ?आईवहो नक्षत्रसमूहो यास्मईन्नेवभूतेन वहुलीनशा कृष्?आपक्षराआत्रईस्तस्याः प्रदोपेण यात्मईर्नामुखेन । पतितेति । पतईतं स्रस्तं रालईलं पार्नायं य आईस्मन्नेवंभूतेन जलधररामयेन वर्पाकालेन आआभ्रेति । अप्रान्ता अप्रबालईता भुजंगमाः साआर् यास्मईन्नेवत्त्वईधेन रसातलेन पूआर्नातलेन । संव?र्मानेन वृआईद्ध प्राप्यमाणेन । केनेव र्हाचरणेनेव त्त्वईष्णुपादंनेव । यथा ह?ईच रणो वलई०वंरानार्थ क्रमेण ?आईद्व प्राप्त्स्तथा_यमपीत्यर्थः ।_ आ_आवं?ईधेन रजराआ रेणुना आआईनभुऋवनं आईमवईष्टामल?यूत ।