पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/212

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


?ंकाशृ एऋआपावचूलेन सितकुसुममालाजालशवल?ईआरसा संलग्नसंध्यातपेन तिर्यगावर्जितश्वेत ग्ऽआङ्गाप्रवाहुंण तारांगाआआश्  तुआईरती५आ२आलातलेन ५मरु णेव गन्धमाय् नप्र नानुगम्यमान ? कनका ंऋ?आर्प्रभाक?माआई।ग्तावय५वन च दत्तकु?भस्थासंंकेनेर्वाकृष्यमाणेने द्रायुधेन सनाथीकृतपुरो भागः शनः शनंएः प्रथमगेव शातक्रतवीमाशामभिप्रतस्थे । ?आआ चात्?ईतगङ्गघटाकम्पित९आतपत्रवनमन५ककल्लोलपरंपरापातईतचन्द्रमण्डलप्रतिबिम्बसदस्रं महृआ?आल्यजलयिजलमिव प्लावितमहीतलमद्धुतोद्भृ_तकलकलम?ईलं संचचाल बलम् । उच्चलि तमाचास्यस्वभवनाटुपपादितप्रस्थानमङ्गलो धवलदुकूलवासाः सितकुसुमाङ्गरागो महतायल म?ऋहे_ऋन नरे द्रृवृन्दैश्चानुंगम्यमानोधृतधवलातपत्रोद्वितीयैव युवराजस्दृंवीरतपदसंचारिण्या एऋगा?नममानांऽनुत्र?आमानः । उआथ गजं त्त्वईशेपय?आहवहलेति । यहलो आईनावईद्धो यः आते सूरेणु ? आआआआपष१आआईन्डुतेन आआटत्?एन ओनरक्तेन । गजस्य ओसदूरभूषणत्मीईत सर्वप्रत्सीद्धः । गजाआआएभान्तरमाह आई१आर्नाआईत । आंराऋआऋआईननलं पृ ?रातत्कं थाबद्दोलायमानः कम्पमानो यो मुक्ताकलापो मोआक्तईकप्रकरस्तदेवावचूलं प्र१आआभाणं य?आ ग्?आ तक्षा । प्र?आनसमये सर्व गजस्येष्टत्वात् । ङालंकाराञ्तरमाहसितेति । आरातं यप्ंकु उ आ_ आआऋआजा? आआप्पघृक्सशृहुस्तेन शबलं क?र्रं ?ईआरो यस्य स तेन । उआत्रोत्प्रेक्षतेमेर्विति । मेरुर्म न्_र ०आ ?आआगंंआ आईआआआर्रांआलई त्रूर्मधाययः । त?सदृशेनेब । उच्चत्वसाम्यादस्थ मेरुसाम्यत्मईत्यर्थः । आईवशेष?आत्रयेण ?ंआगंगंय गवमादन?आम्यं प्रदर्शयन्नाआआ संलग्नेति । संलग्नः सांई?ष्टज् संध्यातपो यस्मिन् । एतेन आईतन्दूर गा यम । तिर्यगिति । आतईर्यगाबार्जंतः प्रवीपंतः ?एतगङ्गाप्रबाहो यास्मन् । एतेन मुत्त्क्ताकला?ग्साट्टयम् । तारंति । नारागणंन नाआत्रवृन्दंन दन्तुआर्तं र्त्त्वपत्मईतं शिलातलं यीस्मन् । आआतेन स्रक्साम्यम् । पुना राजानं रु आयशाआआ?ंद्रायुआंगईत । इश्वायुधेनाश्वरत्नेन सनार्थाकृतः सीहतः पुरोभागोऽप्रभागो यस्य स तथा । । ॥ आं आर्५त्रंग्यन्ना?_कनकेति । कनकस्य मुवर्णस्य योऽलंकारस्तस्य प्रभा काआईन्तस्तया क?माआई४आताः ?र्सुआंआन्ता अवयवा आआ?षना यस्य स नेन । अत्रोआंप्रेक्षृतेदत्तेति । दत्ताः कुङ्कुमस्य र्क्त?ल्कस्य स्थासका ?ऋऋद्भाषुंम्?आ यायंंवांर्?ंंनंव । र्काआऋशेन । इव्रा?धेनाकृप्यमाणेन । अश्व?आल?एनेस्तई शेषः । एतेनास्याग्रयान आं ऋऋऋउआई?आनोमप्तई भ व । श्_आर्नःआआनंंमंएदृंमेटं_ प्रथममेबादावेव शातक्रतर्वां शतक्रतोआर्रयं शातक्रपवी तां प्रार्चा मीआप्रननगे । नख्याःआआईभमुग्?ंबचालेत्यर्थः प् तदनेतरंवलंसैयंसंचचाल । सम्यक्प्रकारेण चीलतं वभूवेत्यर्थः । अथ वलं ?र्शंपयन्ना?_चलितेति । चलईता गन्तुं प्रवृत्ता या गजषटा ह र्स्तसमुदायस्तया काभीपता?ई ग्नान्यानषत्राआईण छत्राआर्ण यी?ंस्तताकीदृशमा प्लावितेति । प्लावितं प्रलयं नीतं मर्हातलं येन तत् । गजानां मृआ ?उआंर?आआवतामानतः प्ररारणसाघ्याच्चो?मानान्तरमाहमहेति । महाप्रलयो महाकल्पान्तस्तास्मईन्यो ?र??ऋआं ग् आमुरनमृआ जत्ढंषानांयंनर्द्वादव । उआथजलं?ईआ?ईआनीष्टअनेकेति । अनेकेसंख्यातीता ये काङ्कुआएलास्तर आआआनांआआंआआरांरृआः ?गई ऋआईबमाआरास्तामु र्पाततंप्रीतीबामीवतं संक्रातं चन्द्रमण्द्धलस्य शीशमण्डलस्य प्रस्तईबिङ्कवसहस्नं र्प्रात?आयसदृ३मं र्यास्म्न्र । थत्रातषत्राणां वर्तुलत्बस्वच्छ्रत्ब्रसाम्याञ्चन्द्रप्र्?ईआवईम्व्साम्यृम् । एतदाप प्लात्त्वई