पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सर्ग: लोकः सग: क: १७८. कदंर्पकर्णीरथ ९ १०१ | ३०२. का वे किं नाम ६ ७३ २७९. कन्दर्पबाण ... ९ १८३०३. कादम्बरी कुश २८०, कन्यका पुनरागत्य ७ ९ २८१, कन्येयं पत्रलेखाख्या ५ ९०३०४. कादम्बरी चमासाद १० ७२ २८२. कपित्थबिल्व .... २ ४ | ३०५. कादम्बरी २८३. कपिञ्जलाभिधानेन ७ ६२ | तपस्विन्याः .. १० ५९ २८४. कपिङ्गले वदत्येवं ८ ६४ | ३०६. कादम्बरी समुत्थाय १० ४० २८५. कपिश्चलं परिष्वज्य ९ ७७ |३०७. कादभरीं ततः १० ९७ २८६. कपिञ्जलः कथं ९ ६९ |३०८. कादम्बर्याः २८७. कर्णजाहते.. ५ ५९. सखी कापि ... १० ६० २८८. कराम्बुजेन .... ५ ७ |३०९. कारितवारिधि... ७ ४४ २८९, करेण .... १० ५५ |३१०, कामस्य सायकः १० ३० २९०. करेण तत्रण ... ५ १०२ | ३११. कालोदिता .... ८७८ २९१कल्पद्रुमे .. ११ ३५ |३१२. कांश्चिदाविर्भव २ ५९ २९२ . कलाकलाप ... ५ २८ |३१३. किन्तु यत्कथितं १० ६ २९३. कश्चिदत्रान्तरे... १० ६८३१४. विमभ्यया .. १२ ५६ २९४. कयाश्चिन्मणि... ५ ५५ ३१५ किमर्थ शिशुनेवारमा ६ ४२ २९५. कस्मिन्देशे .. १ ६५ |३१६. किमप्यनिष्टमेककी ८ ४३ २९६. कस्मिन्प्रदेशे .. . १२ ४७ |३१७. किमेतदिति .... ७ ५६ २९७ . कस्मैचिदम्या ... ९ १०६ | ३१८. कियद्वयः .. १ ६७ २९८. काचिकुमरं .. ११७३ |३१९. किरीटबद्धा ... ५ ६६ २९९. काचिकुमारागमनं ११ ६६ |३२०. किं करोमि ... ८ ५ ३००. काचिकुमाराय ११ . नामधेया .. ७२ ३२१किं ८ ११ ३०१. काश्चिदादिश्य. . १ ४२| ३२२. किं पूर्वजन्मा .. ११ ५२ A =