पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१४१
कादम्बरीकथासारः

त्रयोदशः सर्गः।

स तत्र पुञ्जभवतः पुरस्ता
दुद्भिन्नवाष्पप्रसराविलक्षः ।
ददर्श दीनर्तिहरोऽपि दीनः
पौरान् परिम्लानमुखप्रसादान् ॥ १ ॥

अप्रै प्रयातौ शुकनासगेहं
निशम्य मातापितरौ कुमारः । *  • एतावत्वे न मातृ ।