पृष्ठम्:आपस्तम्बीयं श्रौतसूत्रम्.djvu/११

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१ ५--१-१४ अङ्गकर्मणां क्रमम् » १०५-११३ » > क्रमनियामकबला - 9 ११४-१२१ > → ५-१-१-५ अवत्तनाशे कर्त , १२२-१२६ ,, ६-४-१-२ सत्राधिकारनिर्ण- » १३४-१४८ ,, » , १०-६-४५-५० ) तन्त्रविचारम् , १४९-१६५ ॐ , ११ोनाध्यायेन आद्यांतहेतुम् १७५ / विकल्पसमुच्चय : १७६-१९० » » १२ » १ १ मन्त्रेषु स्वरव्येव- , १९१-१९४ , , १२-३-२०-२२ स्थाम्. ११ १९५ : १ १ १२-४--९, समुच्चयविकल्पौ > १९६-१९९ ,, , १२शेऽध्याये इति वेदर्थनिर्णयोपयोग्यर्थमीमांसनं कल्पसूत्रकृत्कात्यायनः । पूर्वपूर्वकल्पनिबन्ध प्रवचनादिप्रागं दर्शयति ; तदेव च विस्तरेण जैमिनिः। जैमिनिः विधिलक्षणम् १-१-१ सत्याषाढः १ प्र १ पटले ॐ ब्राह्मणलक्षणस् २-१-३२ ११ }} ११ १) 9; मन्त्र • १६ ५१ ११ १५ ११ क मन्त्राणां यज्ञाङ्गनाम् १३-३-२५ , , , , > » परिमाण २-१-४६ निर्मीयम् ११ ११ ११ ११