पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
iv
  विषयः.   पुटसङ्ख्या.
  आत्मतुष्टिरूपं प्रमाणम् ...  ...  ... 60
  श्रुतिलिङ्गरूपं मीमांसकोक्तं प्रमाणम्    ...  ...  ,,
११६ अर्थापत्तिसरः ...  ...  ... 70
११७ अनुपलब्धिसरः ...  ...  ... 81
११८ संभवसरः ...  ...  ... 82
११९ ऐतिह्यसरः ...  ...  ... 83
१२० संसृष्टिसरः ...  ...  ... 84
१२१ संकरसरः ...  ...  ... 87
 चतुर्धा संकरः ...  ...  ...  ,,
 १. अङ्गाङ्गिभावसंकरः ...  ...  ...  ,,
 २. समप्राधान्यसंकरः ...  ...  ... 93
 ३. संदेहसंकरः ...  ...  ... 98
 ४. एकवाचकानुप्रवेशसंकरः    ...  ... 113
 संकराणामपि संकराद्विच्छित्तिविशेषः    ...  ... 168
१२२ शब्दालंकारसरः ...  ...  ... 171
 छेकानुप्रासः ...  ...  ... 172
 वृत्त्यनुप्रासः ...  ...  ... 173
 लाटानुप्रासः ...  ...  ... 174
 यमकम् ...  ...  ... 178
 यमकप्रभेदाः ...  ...  ... 179
 श्लोकावृत्तिः ...  ...  ...  ,,
 अर्धावृत्तिः ...  ...  ... 181
 पादावृत्तिः ...  ...  ... 186
 पादभागावृत्तिः ...  ...  ... 187
 संकीर्णभेदप्रकाराः ...  ...  ... 188
 मध्यभागयमकम् ...  ...  ... 205
 संकीर्णयमकभेदाः ...  ...  ... 219
 पादभागप्रातिलोम्यावृत्तिः    ...  ... 223
 अर्धस्य प्रातिलोम्येनावृत्तिः    ...  ... 224