पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२८५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्


अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf

 अत्र ऊर्ध्वमध्यमविध्यां ‘कृष्णार्यकविकृतिरियम्’ इति कविनामादिकमुद्धृतम् । इममेव रथबन्ध इत्यप्याहुः ॥

अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf