पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf/२७८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
270
अलङ्कारमणिहारे

द्विचतुष्कबन्धः

अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf

प्रकारान्तरेण गोमूत्रिका.

ता गौ का श्री यो ति द्ध स्स्से
रा रा रा रा रा रा रा रा
सा जा ध्या त्स्फा ही धा

 यथावा--

 व्यालाद्रीलादोलालीलालोलाचलाचलाबाला । श्रीलाऽवेलाम्मे लातीलामालाङ्खिलाखिलाश्लीला ॥ २३६९ ॥