पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
v
 विषय पुटसङ्ख्या
 अत्र केषांचित्पक्षविचारः ... ... ... 190
73 अनुज्ञालङ्कारः ... ... ... 191
74 तिरस्कारालङ्कारः ... ... ... 194
75 लेशालङ्कारः ... ... ... 195
76 मुद्रालङ्कारः ... ... ... 197
 कौस्तुभकृन्मतानुसारेण लक्षणम् ... ... 202
 प्रसङ्गादलंकरणमालिकास्तोत्रम् ... ... 205
77 रत्नावळ्यलङ्कारः ... ... ... 211
 भेदप्रदर्शनपुरस्सरमुदाहरणानि ... ... 211
78 तद्गुणालङ्कारः ... ... ... 244
79 पूर्वरूपालंकारः ... ... ... 245
 प्रकारान्तरेण लक्षणम् ... ... ... 246
80 अतद्गुणालङ्कारः ... ... ... 252
 सर्वस्वकारमतनिरूपणम् ... ... ... 255
81 अनुगुणालङ्कारः ... ... ... 256
82 मीलितालङ्कारः ... ... ... 257
83 सामान्यालङ्कारः ... ... ... 259
84 उन्मीलितालङ्कारः ... ... ... 263
85 विशेषकालङ्कारः ... ... ... 264
 अत्र प्राचां मतम् ... ... ... 265
86 उत्तरालङ्कारः ... ... ... 266
 अस्यैवालङ्कारान्तरेऽन्तर्भावनिरासः ... ... 266
 अस्यैव लक्षणान्तरम् ... ... ... 271
87 चित्रप्रश्नालङ्कारः ... ... ... 278
 विचारः ... ... ... 282