पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
iv
 विषय पुटसंख्या
 वैद्यनाथमतानुवादः ... ... 74
62 काव्यलिङ्गालङ्कारः ... ... ... 75
 वाक्यार्थहेतुककाव्यलिङ्गोदाहरणानि ... ... 75
 अस्यैव मालारूपत्वम् ... ... ... 88
 पदार्थहेतुककाव्यलिङ्गोदाहरणानि ... ... 93
 क्वचित्पदार्थवाक्यार्थयोः परस्परसापेक्षयोर्हेतुत्वम् ... 101
 दीक्षितमतानुसारेण परिकरादस्य काव्यलिङ्गस्य भेदप्रपञ्चनम् ... 107
 रसगङ्गाधरकृन्मतरीत्याऽस्यालङ्कारस्य लक्षणप्रदर्शनम् ... 107
 अस्यैवालङ्कारत्वाभावविचारः ... ... 112
63 अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ... ... ... 113
 अस्य भेदनिरूपणम् ... ... ... 113
 अस्यैवालङ्कारताप्रयोजकस्य प्रदर्शनम् ... ... 137
64 विकस्वरालङ्कारः ... ... ... 138
65 प्रौढोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 140
 रसगङ्गाधरमतरीत्या लक्षणान्तरम् ... ... 140
66 संभावनालङ्कारः ... ... ... 142
67 मिथ्याध्यवसित्यलङ्कारः ... ... ... 152
68 ललितालङ्कारः ... ... ... 154
 अस्यालङ्कारान्तरेऽन्तर्भावविचारः ... ... 157
69 प्रहर्षणालङ्कारः ... ... ... 159
70 विषादनालङ्कारः ... ... ... 164
71 उल्लासालङ्कारः ... ... ... 166
 भेदप्रदर्शनपुरस्सरमुदाहरणानि ... ... 166
 अलङ्कारान्तरेणैवास्य चारितार्थ्यविचारः ... ... 185
72 अवज्ञालङ्कार ... ... ... 186