पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/३६०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
348
अलङ्कारमणिहारे

 मन्वभेदव्यपदेशस्याचमत्कारितया कथंकारमलंकारतेति चेन्न कार्यावश्यंभावतच्छैघ्र्याभ्यां सहकार्यन्तरनैरपेक्ष्येण कार्योत्पादनप्रत्यायने तस्य चमत्कारिताया दुर्निवारतयाऽलंकारत्वस्य निष्प्रत्यूहत्वात् । रूपके सादृश्यादभेदव्यपदेशः, इह तु कार्यकारणभावादिति भिदा । रूपकातिशयोक्तेरस्य च वैलक्षण्यं तत्रैवावादिष्म ॥

इत्यलङ्कारमणिहारे हेतुसरश्चतुरधिकशततमः.