पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
viii
 पुटे.  पङ्क्तौ.  अशुद्धम्.  अशुद्ध.
 115  13  कठिनन  कठिनेन
 119  4  मरू  मरूप
 126  13  र्स्मयते  स्मर्यते
 132  2  महिळ  महिळे
 171  2  कृतिंपक्षी  कृतिं पक्षी
 188  7  उको  उक्तो
 194  12  त्वेन ष  त्वेन प्र
 "  18  संपद  संपदम्
 199  17  प्रष्ठ  षष्ठ
 200  5  ष्ठोया  ष्ठोऽयं
 "  "  न लघू  नलघू
 207  1  युल्लस  त्युल्लस
 216  8  क्रामिक  क्रमिक
 229  14  कृत्तिद्धि  कृत्तद्धि
 "  20  इत्यद  इत्याद
 233  16  सप्रदा  संप्रदा
 291  14  पात्येति  पाल्येति
 329  4  च्छौर्या  च्छौर्यौ